PROGRAMMING SOURCES page 6There are many sources in Slovenian, forgive me please, because I am left them such.You can copy and paste sources into Notepad or direct into compiler. You can also download them from page PROGRAMS where are in zip format, together with programs. The programs are in exe format.


If you found any bugs in sources or in programs, let me know please, by e-mail:  my e-mail

List of codes on this page:

46_Presteje_elemente_zap_vecje_od_nic.cpp
47_Izracun_PI_ob_100_clenih.cpp - Calculating of PI
48_Izracun_vsote_elem_2D_polja_matrike.cpp
49_izrac_produkta_elem_matrike_na_diag.cpp
50_Izrac_vsote_elem_matrike_nad_diag.cpp
51_Izrac_vsote_elem_matrike_pod_diagonalo.cpp
52_Izrac_vsoto_elem_matrike_manjsih_od_0.cpp
53_1_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.cpp
53_2_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.cpp
54_1_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp
54_2_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp
54_3_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp
55_1_Prepis_vektorja_v_matriko_vrstice.cpp
55_2_Prepis_vektorja_v_matriko_stolpci.cpp
56_Vsi_delitelji_celega_stevila.cpp
57_Izrac_sodih_celih_stevil_do_100.cpp
58_1_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_for.cpp
58_2_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_while.cpp
58_3_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_do.cpp
59_1_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp
59_2_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp
59_3_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp
60_1_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp
60_2_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp
60_3_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp


46_Presteje_elemente_zap_vecje_od_nic.cpp:


/*
Preglej celo zaporedje zap[100] in prestej vse elemente, ki so vecji od nic, manjsi od nic ali enaki nic!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
int zap[10];
int i, n=10, np, nn, no,j;
srand((unsigned)time(NULL));
for(i=0; i<n; i++)
{
	zap[i]=rand() % 21;
	j=rand() % 21;
	if(j>10)
		zap[i]=-zap[i];
	printf("\nZaporedje:%d", zap[i]);
}
	for(i=0, np=0, nn=0, no=0; i<n; i++)
	{
		if(zap[i]<0)
			nn++;
		else if(zap[i]>0)
			np++;
		else
			no++;
	}
	printf("\n\nV podanem zaporedju je:\n");
	printf("\n%d pozitivnih elementov, %d negativnih elementov in %d nicel !\n\n", np,nn,no);
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

topBack to top


47_Izracun_PI_ob_100_clenih.cpp - Calculating of PI:


/*
Sestavi ustrezno zanko (for in while), ki izracuna priblino vrednost za PI ob uporabi prvih stotih clenov:
*/

#include <stdio.h>
#include <math.h>

main()
{
	double pi = 1;
	short int i;
	for(i=2; i<100; i++)
	{
		pi += 1./(i*i);
	}
	pi = sqrt(6 * pi);
	printf("\n\n Pi = %Lf\n\n",pi);

	i = 2;

	while(i<100)
	{
		pi += 1./(i*i);
		i++;
	}
	pi = sqrt(6 * pi);
	printf("\n\n Pi = %Lf\n\n",pi);

getchar();//dodal
	return 0;
}

  

topBack to top


48_Izracun_vsote_elem_2D_polja_matrike.cpp:


/*
Sestavi zanko, ki izracuna vsoto vseh elementov realnega 2D polja 
(matrikematr[11][11].
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	float m[2][2];
	float vs = 0;
	int i, j, n = 2;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			m[i][j]=(rand() % 5) +1;

			printf("\t%f", m[i][j]);
		}
		printf("\n") ;
}
	for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
		{
			vs += m[i][j];
		}
		printf("\n\nVsota je %.2f\n\n", vs);
getchar();//dodal
		return 0;
}

  

topBack to top


49_izrac_produkta_elem_matrike_na_diag.cpp:


/*
Izracunaj produkt vseh elementov realnega 2D polja 
(matrike) matr[11][11], ki leze na glavni diagonali.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	int i, j, n = 5;
	int prod = 1;
	float matr[5][5];
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{

			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
		}
		printf("\n") ;
}
	for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
			if(i==j)
			{
			prod *= matr[i][j];
			}
	printf("\n\nProdukt elementov na diagonali je: %d\n\n",prod);
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

topBack to top


50_Izrac_vsote_elem_matrike_nad_diag.cpp:


/*
Izracunaj vsoto vseh elementov realnega 2D polja 
(matrike) matr[11][11], ki leze nad glavno diagonalo.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	int i, j, n = 4;
	float vsota = 0;
	float matr[4][4];
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{

			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
		}
		printf("\n") ;
    }

    for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
			if(i<j)
			{
			vsota += matr[i][j];
			}
	printf("\n\nVsota vseh elementov nad diagonalo je: %.2f\n\n",vsota);
getchar();//dodal
			return 0;
}

  

topBack to top


51_Izrac_vsote_elem_matrike_pod_diagonalo.cpp:


/*
Izracunaj vsoto vseh elementov realnega 2D polja (matrike) matr[11][11], ki leze pod glavno diagonalo
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	int i, j, n = 4;
	float vsota = 0;
	float matr[4][4];
	srand((unsigned)time(NULL));
  printf("\n");
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
		}
		printf("\n") ;
  }
	for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
			if(i<j)
			{
			vsota += matr[i][j];
			}
  printf("\n\nVsota vseh elementov pod diagonalo je: %.2f\n\n",vsota);

getchar();//dodal
return (0);
}

  

topBack to top


52_Izrac_vsoto_elem_matrike_manjsih_od_0.cpp:


/*
Izracunaj vsoto vseh elementov realnega polja matr[11][11], ki so vecji od nic, manjsi od nic ter prestej vse clene, ki so enaki nic.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	float matr[11][11]={1,-4,5,-7,-1,0,4,0,1};
	float v_p=0.0, v_n=0.0;
	int i, j, n=11, no=0;
i=0;
	while(i<n)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
			if(matr[i][j]>0)
			v_p +=matr[i][j];
			else if(matr[i][j]<0)
			v_n +=matr[i][j];
			else
			++no;
			i++;
	}

printf("\nVsota poz. = %f, in neg. = %f, enakih nic pa je %d elementov ! \n", v_p, v_n, no);
   v_p=0.0;
	v_n=0.0;
	no=0;
	for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
		{
			if(matr[i][j]>0)
			v_p +=matr[i][j];
			else if(matr[i][j]<0)
			v_n +=matr[i][j];
			else
			++no;
		}

printf("\nVsota poz. = %f, in neg. = %f, enakih nic pa je %d elementov ! \n", v_p, v_n, no);
printf("\n\n");

getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


53_1_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.cpp:


/*
Izracunaj vsoto produktov clenov dveh realnih zaporedij 
a[99] in b[99] do n-tega clena (n<99) po formuli:
Vsota = a1b1 +a2b2 ++an-1bn-1anbn
*/

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>

main(void)
{
	int i, n=11;
	float a[11], b[11], vs=0.0;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		a[i]= (rand() % 5)+1;
		printf("\n%.2f", a[i]);
	}
	printf("\n\n");
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		b[i]=(rand() % 5)+1;
		printf("\n%.2f", b[i]);
	}
	printf("\n\n");
	for(i=0; i<n; i++)
		vs += a[i] * b[i];
	printf("\nVsota produktov clenov = %.2f\n\n",vs);
	printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

topBack to top


53_2_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.cpp:


/*
Izracunaj vsoto produktov clenov dveh realnih zaporedij 
a[99] in b[99] do n-tega clena (n<99) po formuli:
Vsota = a1b1 +a2b2 ++an-1bn-1anbn
*/

#include<stdio.h>

main(void)
{
	int i, n=3;
	static float a[3]={1,2,3}, b[3]={4,5,6}, vs=0.0;
	for(i=0; i<n; i++)
		printf("\t%.2f", a[i]);
		printf("\n\n");
for(i=0; i<n; i++)
		printf("\t%.2f", b[i]);
		printf("\n\n");
for(i=0; i<n; i++)
		vs += a[i] * b[i];
printf("\nVsota produktov clenov = %.2f\n\n",vs);
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

topBack to top


54_1_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp:


/*
Napisi program, ki prepise celotno realno matriko matr[9][9] 
v zaporedje zap[81] in sicer:
a) po vrsticah: in  b) po stolpcih:

a) po vrsticah:
*/

#include<stdio.h>

main(void)
{
int i,j, n=2;
float matr[2][2]={1,2,3,4};
float zap[4];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
zap[n*i+j]=matr[i][j];
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++)
		printf("\t%f",zap[n*i+j]);
}
printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


54_2_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp:


/*
Napisi program, ki prepise celotno realno matriko matr[9][9] 
v zaporedje zap[81] in sicer:
a) po vrsticah:  in  b) po stolpcih:

b) 1. po stolpcih:
*/

#include<stdio.h>

main(void)
{
int i,j;
const int n=2;
float matr[2][2]={1,2,3,4};
float zap[4];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
		zap[n*i+j]=matr[j][i];
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++)
		printf("\t%f",zap[n*i+j]);
}
printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


54_3_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp:


/*
Napisi program, ki prepise celotno realno matriko matr[9][9] 
v zaporedje zap[81] in sicer:
a) po vrsticah: in  b) po stolpcih:

b) 2. po stolpcih :
*/

#include<stdio.h>

main(void)
{
int i,j, n=2;
float matr[2][2]={1,2,3,4};
float zap[4];
for(i=0;i<n;i++)
{
	for(j=0;j<n;j++)
	{
		printf("\t%.2f", matr[i][j]);
	}
	printf("\n\n");
}
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
zap[n*i+j]=matr[i][j];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
printf("\t%f",zap[n*i+j]);
printf("\n");
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
zap[n*i+j]=matr[j][i];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
printf("\t%f",zap[n*i+j]);
printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


55_1_Prepis_vektorja_v_matriko_vrstice.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke v jeziku C za prepis 
podanega celega vektorja vrsta[100] v celo matriko mat[10][10] in
sicer:
a)po vrsticah (prvih deset clenov vektorja vrsta v prvo vrsto
 matrike, itd);
b)po stolpcih (prvih deset clenov vektorja vrsta v prvi stolpec
 matrike, itd);

a)po vrsticah:
*/

#include<stdio.h>

main()
{
int i,j,n=10;
int vrsta[100]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100};
int mat[10][10];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
		mat[i][j ] = vrsta[n*i+j];
  	for(i=0;i<n;i++)
	{
	printf("\n");
		for(j=0;j<n;j++)
	    printf("\n Element (%d,%d) = %2d\n",j+1,i+1,mat[i][j]);
	}
getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


55_2_Prepis_vektorja_v_matriko_stolpci.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke v jeziku C za prepis 
podanega celega vektorja vrsta[100] v celo matriko mat[10][10] in sicer:
a)po vrsticah (prvih deset clenov vektorja vrsta v prvo vrsto
 matrike, itd);
b)po stolpcih (prvih deset clenov vektorja vrsta v prvi stolpec
 matrike, itd);

b)po stolpcih:
*/

#include<stdio.h>

main()
{
int i,j,n=10;
int vrsta[100]= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100};

int mat[10][10];

for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
mat[j][i]=vrsta[n*i+j];
for(i=0;i<n;i++)
	{
	printf("\n");
		for(j=0;j<n;j++)
		  printf("\nElement(%d,%d)=%2d\n",j+1,i+1,mat[j][i]);
	}
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

topBack to top


56_Vsi_delitelji_celega_stevila.cpp:


/*
Napisi zanko, ki poisce in izpise vse delitelje celega stevila n!
*/

#include <stdio.h>
#include <math.h>

main()
{
int n =0, i;
printf("\n\nPodaj stevilo: ");
scanf("%d", &n);
printf("\n\nDeljitelji stevila %d so:", n);
printf("\n\n\n1");
for(n = abs(n), i=2; i<=n/2; i++)
{
if((n%i) == 0)
	printf(", %d", i);
}
printf(" in %d.",n);
printf("\n\n");
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


57_Izrac_sodih_celih_stevil_do_100.cpp:


/*
Napisi zanko, ki izracuna vsoto vseh sodih celih
stevil(n=2,4,100)! 
Napisi zanko na tri nacine: z for zanko, while in do while zanko!
*/

#include <stdio.h>

main(void)
{
int n =100, i=0, vs=0;

for(i=2; i<=n; i+=2)
  vs +=i;
  printf("\n\nVsota vseh sodih celih stevil od 2 do 100 = %d", vs);
	vs=0;
	i=2;

	while(i<=n)
	{
		vs +=i;
		i=i+2;
	}
	printf("\n\nVsota vseh sodih celih stevil od 2 do 100 = %d", vs);
	vs=0;
	i=2;

	do
	{
		vs +=i;
		i+=2;
	}
	while(i<=n);
	printf("\n\nVsota vseh sodih celih stevil od 2 do 100 = %d\n", vs);
	printf("\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


58_1_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_for.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku C++ za izracun 
produkta prvih n clenov celega polja zaporedje[200] in sicer tako, da se zmnozijo samo sodi pozitivni elementi polja zaporedje. 
Napisi zanko na tri mozne nacine(for, while, do while):
a) FOR:
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void main()
{
	static int zap[200];
	int i,j, n,m=200, produkt=1;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0;i<m;i++)
	{
		zap[i]=rand() % 10;
		j=rand() % 10;
		if(j>5)
			zap[i]=-zap[i];
			printf("\n%d", zap[i]);
	}
	//printf("\n");
	printf("\n\n Podaj stevilo elementov, ki naj se mnozijo: ");
	scanf("%d", &n);
	for(i=0;i<n;i++)
		if(zap[i]%2==0 && zap[i]>0)
			produkt=produkt*zap[i];
printf("\n\n Produkt %d clenov = %d \n\n", n, produkt);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);
}

  

topBack to top


58_2_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_while.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku C++ za izracun 
produkta prvih n clenov celega polja zaporedje[200] in sicer
tako, da se zmnozijo samo sodi pozitivni elementi polja zaporedje. 
Napisi zanko na tri mozne naine(for, while, do while):
b) WHILE:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int 
zap[20]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19,20};
	int i, n,m=20, produkt=1;
	for(i=0;i<m;i++)
		printf("\n%d", zap[i]);
	printf("\n\n Podaj stevilo elementov, ki naj se mnozijo: ");
	scanf("%d", &n);
	i=0;
	while(i<n)
	{
		if(zap[i]%2==0 && zap[i]>0)
			produkt=produkt*zap[i];
			i++;
	}
	printf("\n Produkt %d clenov = %d \n\n", n, produkt);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);
}

  

topBack to top


58_3_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_do.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku C++ za izracun 
produkta prvih n clenov celega polja zaporedje[200] in sicer tako, 
da se zmnozijo samo sodi pozitivni elementi polja zaporedje. 
Napisi zanko na tri mozne nacine(for, while, do while):
c) DO WHILE:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int 
zap[20]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19,20};
	int i, n, m=20, produkt=1;
	for(i=0;i<m;i++)
		printf("\n%d", zap[i]);
printf("\n\n Podaj stevilo elementov, ki naj se mnozijo: ");
	scanf("%d", &n);
	i=0;
	do
	{
		if(zap[i]%2==0 && zap[i]>0)
			produkt=produkt*zap[i];
			i++;
	}while(i<n);
	printf("\n Produkt %d clenov = %d \n\n", n, produkt);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);
}

  

topBack to top


59_1_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp:


/*
Izracunaj vsoto prvih n-clenov zap[200] tako, da se sestejejo samo lihi pozitivni elementi zaporedja.(vse tri zanke)!

a) for:
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void main()
{
	static int zap[17];
	int i=0,j, n,m=17, vsota=0;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0;i<m;i++)
	{
		zap[i]=rand() % 10;
		j=rand() % 10;
		if(j>5)
			zap[i]=-zap[i];
			printf("\n%d", zap[i]);
	}
	printf("\n");
printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov: ");
	scanf("%d", &n);
	for(i=0;i<n;i++)
		if(zap[i]>0 && zap[i]%2!=0)
			vsota=vsota+zap[i];
			i++;
printf("\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je vsota lihih pozitivnih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);
}

  

topBack to top


59_2_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp:


/*
Izracunaj vsoto prvih n-clenov zap[200] tako, da se sestejejo samo lihi pozitivni elementi zaporedja.(vse tri zanke)!

b) while:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int 
zap[20]={5,-10,15,-19,1,-18,6,-14,-7,-17,9,-13,2,-11,3,-4,-12,20,8,16};
	int i, n,m=20, vsota=0;
	for(i=0;i<m;i++)
		printf("\n%d", zap[i]);
	printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov: ");
	scanf("%d", &n);
	i=0;
	while(i<n)
	{
		if(zap[i]>0 && zap[i]%2!=0)
			vsota=vsota+zap[i];
			i++;
	}
printf("\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je vsota lihih pozitivnih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return (0);//dodal
}

  

topBack to top


59_3_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp:


/*
Izracunaj vsoto prvih n-clenov zap[200] tako, da se sestejejo samo lihi pozitivni elementi zaporedja.(vse tri zanke)!

c) do while
*/

#include <stdio.h> 

void main()
{ 
static int 
zap[20]={5,-10,15,-19,1,-18,6,-14,-7,-17,9,-13,2,-11,3,-4,-12,20,8,16};
	int i, n, m=20, vsota=0;
	for(i=0; i<m; i++)
		printf("\n%d", zap[i]);
		printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov: ");
	scanf("%d", &n);
	i=0;
	do
	{
		if(zap[i]>0 && zap[i]%2!=0)
			vsota=vsota+zap[i];
			i++;
	}
    while(i<n);

printf("\n\nOd prvih %d. clenov je vsota lihih pozitivnih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);//dodal
}

  

topBack to top


60_1_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke za izracun vsote prvih n clenov celega polja vrsta[200] in sicer tako, 
da se sesteje samo vsak tretji element polja vrsta, zacensi pri drugem elementu.

a) for
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void main()
{
	static int zap[17];
	int i, n,j,m=17, vsota=0;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0;i<m;i++)
	{
		zap[i]=rand() % 10;
		j=rand() % 10;
		if(j>5)
			zap[i]=-zap[i];
			printf("\n%d", zap[i]);
	}
	printf("\n");
printf("\n\nKoliko prvih clenov zaporedja naj se sesteje : ");
	scanf("%d", &n);
		for(i=2;i<m;i+=3)
		vsota=vsota+zap[i];			
printf("\n\nOd prvih %d. clenov je vsota vseh tretjih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return (0);//dodal
}

  

topBack to top


60_2_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke za izracun vsote prvih n clenov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da se sesteje samo vsak tretji element polja vrsta, zacensi pri drugem elementu.

b) while
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int zap[17]={5,-10,15,-19,1,-18,6,-14,-7,-17,9,-13,2,-11,3,-4,-12};
	int i, n,m=17, vsota=0;
	for(i=0; i<m; i++)
		printf("\n%d",zap[i]);
	printf("\n\nKoliko prvih clenov zaporedja naj se sesteje : ");
	scanf("%d", &n);
	i=2;
	while(i<n)
	{
		vsota=vsota+zap[i];
		i+=3;
	}
	printf("\n\nOd prvih %d. clenov je vsota vseh tretjih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);//dodal
}

  

topBack to top


60_3_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke za izracun vsote prvih n clenov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da se sesteje samo vsak tretji element polja vrsta, zacensi pri drugem elementu.

c) do while:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int zap[20]={5,-10,15,-19,1,-18,6,-14,-7,-17,9,-13,2,-11,3,-4,-12};
	int i, n,m=20, vsota=0;
	for(i=0; i<m; i++)
		printf("\n%d",zap[i]);
	printf("\n\nKoliko prvih clenov zaporedja naj se sesteje: ");
	scanf("%d", &n);
	i=2;

	do
	{

		vsota=vsota+zap[i];
		i+=3;
	}
 while(i<n);
	printf("\n\nOd prvih %d. clenov je vsota vseh tretjih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);//dodal
}

  HomeHOME              « Previous  6   7   Next »


You are   .  visitor of this page.

topBack to top


Last updated: 19.03.2008       Copyright © 2006-2012 dr.eu       All rights reserved.       Valid HTML 4.01 Transitional