PROGRAMMING SOURCES page 7There are many sources in Slovenian, forgive me please, because I am left them such.You can copy and paste sources into Notepad or direct into compiler. You can also download them from page PROGRAMS where are in zip format, together with programs. The programs are in exe format.

If you found any bugs in sources or in programs, let me know please, by e-mail:  e-mail

List of codes on this page:

61_Izrac_vsote_1_clenov_vsakega_3_od_3_nap.cpp
62_Znak_niz_naslov_h_stev.cpp
63_x.cpp
64_x.cpp
65_Nizi_zdruzevanje_dodajanje.cpp
67_x.cpp
68_Izpis_raznih_spremenljivk.cpp
69_Zapis_funkcijskih_prototipov_spremenljivk.cpp
70_Izpisi_dogajanje_v_funkciji.cpp


61_Izrac_vsote_1_clenov_vsakega_3_od_3_nap.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke za izracun vsote prvih n clenov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da se sesteje samo vsak tretji element polja vrsta, zacensi pri tretjem elementu.
Izpisi tudi vsa stevila, ki so deljiva s 5.
*/

#include <stdio.h>

main(void)
{
int zap[10] = {2,3,5,48,1,2,20,5,10,5};
int i, n=10, vsota=0;

printf("\nVsaki tretji clen zaporedja od tretjega naprej so:\n\n");

for(i=3; i<n; i+=3)
printf("%d ", zap[i]);


 for(i=3; i<n; i+=3)
 vsota += zap[i];

 printf("\n\n\nVsota vseh tretjih clenov zaporeja od tretjega naprej = %d", vsota);


  printf("\n\n\nStevila deljiva s 5 so:\n\n");

	for(i=3; i<n; i+=3)
		if(zap[i]%5 == 0)
		{
	   printf("%d ", zap[i]);
		}

printf("\n\n");
getchar();//dodal
return (0);
}

  

topBack to top


62_Znak_niz_naslov_h_stev.cpp:


/*
Podan je znakovni niz, ki vsebuje naslednji znakovni niz: 
static char naslov[]="Jamova 2"; 
Napisi program, ki bo iz podanega polja izlocil ime ulice, ter ga shranil v drugo ustrezno veliko delovno polje. 
Hisno stevilko izloci, ustrezno pretvori v celo vrednost in shrani v kratko celo spremenljivko, denimo stevilka. 
Nato se izpisi dobljena polja in stevilko na zaslon.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{
static char naslov[]="Jamova 2";
char ulica[7], hs[2];
short int stevilka, i;

for(i=0; i<6; i++)//pri i<7 bi izpisal tudi presledek
{
ulica[i]=naslov[i];
ulica[i+1]='\0';
}

for(i=7; i<=8; i++)
{
hs[i-7] = naslov[i];
stevilka = atoi(hs);
}

printf("\nFGG - oddelek za geodezijo, je na naslovu:");

printf("\n\n\nIme ulice je %s, hisna stevilka pa je %d.", ulica, stevilka);

printf("\n\n");
getchar();
return (0);
}

  

topBack to top


63_x.cpp:


/*
Ugotovi in tocno navedi, kaj izpise naslednji program:
*/

#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
int main(void)
{
	short int x=-1, y=1, z=0;
	if(x<=y>=z)
	cout<<"\nx je enak"<<x<<"in je najvecji";
	else
	cout<<"\nx="<<x<<" in ni najvecji";
	if(x>=y<=z)
	cout<<"\nz je enak"<<z<<"in je najvecji";
	else
	cout<<"\nz="<<z<<" in ni najvecji";
	if(x==y==z)
	cout<<"\ny je enak"<<y<<"in ni najvecji";
	else
	cout<<"\ny="<<y<<" in je najvecji";
 getchar();
 return 0;
}

/*
IZPISE:

x je enak -1 in je najvecji
z je enak 0 in je najvecji
y je enak 1 in ni najvecji
*/

  

topBack to top


64_x.cpp:


/*
Napisi vse vrednosti, ki jih izpise naslednji program!
*/

#include <stdio.h> //dodal
#include <iostream.h>

main(void) 
{
static int x=0;
	if (x=1)
	cout <<"\nx je enak " <<x<< endl;
		else
		cout <<"\nx ni enak 1\n";
	if (x)
	cout <<"\nx je enak " <<x<< endl;
		else
		cout <<"\nx ni enak 0\n";
if(x=0)
cout <<"\nx je enak 0\n";
	else
	cout <<"\nx ni enak 1 in je "<<x<<endl<<endl;
getchar();
return 0;
}

/*
IZPISE:
x je enak 1
x je enak 1
x ni enak 1 in je 0
*/

  

topBack to top


65_Nizi_zdruzevanje_dodajanje.cpp:


/*
Podana so znakovna polja,ki vsebujejo naslednje znakovne nize! 

static char ena[]="Danes",
      dva[]="je",
      tri[]="Petek",
    skupaj[29];
Napisi program, ki vsebine podanih znakovnih nizov (polj)
zdruzi v skupno polje, oziroma jih prepise enega za drugim v ustrezno veliko polje skupaj. 
Premisli tudi o dodajanju presledkov med posamezne nize in
pike na koncu stavka. 
Nato se izpisi dobljeno polje skupaj na zaslon.
*/

#include<stdio.h>
#include <string.h>

main(void)
{
static char ena[] = "Danes", dva[] = "je", tri[] = "Petek", skupaj[29];
strcat(skupaj, ena);
skupaj[5] = ' ';
strcat(skupaj, dva);
skupaj[8] = ' ';
strcat(skupaj, tri);
skupaj[14] = '.';
printf("\n%s \n\n", skupaj);
getchar();//dodal
return (0);
}

  

topBack to top


67_x.cpp:


/*
Ugotovi in tocno navedi, kaj izpise naslednji program:
*/

#include <stdio.h>

main (void) 
{
short int x=-1, y=1, z=0;
if(x <= y >=z)
printf("\nx je enak %2d in je najvecji!", x);
else
printf("\nx=+2d in ni najvecji!", x);
getchar();
}

/*
IZPISE:
x je enak -1 in je najvecji!
*/

  

topBack to top


68_Izpis_raznih_spremenljivk.cpp:


/*
C program vsebuje naslednje programske stavke s specifikacijo spremenljivk: 
*/

#include<stdio.h> //dodal

char znak = 'B'; //dodal = in stevilke
int cela = 12; //dodal
unsigned int absol = 2331; //dodal
short int kratka = 4; //dodal
float realna = 1.234567; //dodal
long int dolga = 987654321; //dodal
double dvojna = 987654321.987654321; //dodal

Napisi primerne printf stavke, ki bodo omogocili izpis vrednosti za
vse prikazane spremenljivke, katerih kombinacije so podane v naslednji obliki: 

main() //dodal
{   //dodal
//a)cela, znak, realna 
printf("\n %d  %c  %f", cela, znak, realna);

//b)(kratka + dolga), dvojna 
printf("\n\n%ld  %lf", (kratka), dvojna);

//c)dolga, absol in kratka 
printf("\n\n%ld  %u  %d", dolga, absol, kratka);

//d)sqrt(dvojna), (realna*2) 
printf("\n\n%lf  %f", sqrt(dvojna), (realna*2));

//e)cela in kratka z minimalno sirino 5 mest za vsako spremenljivko 
printf("\n\n%5d  %5d\n", cela, kratka);

getchar();//dodal
return(0); //dodal
}     //dodal

  

topBack to top


69_Zapis_funkcijskih_prototipov_spremenljivk.cpp:


/*
Napisi ustrezne specifikacijske stavke v jeziku C za naslednje opisane primere:

a)definiraj spremenljivko tipa float, 
 kazalec na podatkovni tip double in kazalec na tip float, 
 v katerega ob navedbi nastavi tudi naslov ze opredeljene realne spremenljivke

float a; 
double *kazalec; 
float *kazalec1=&realna;

b)deklariraj funkcijski prototip za funkcijo, ki ima dva argumenta tipa int in vrne kazalec na podatkovni tip short int.

 short int*funkcija(int arg1, int arg2) 
 { }

c)deklariraj funkcijski prototip za funkcijo, ki ima dva argumenta kot kazalec na tip float in int, ter vrne podatkovni tip double. 

 double funkcija(float*arg3, int*arg4);
*/

  

topBack to top


70_Izpisi_dogajanje_v_funkciji.cpp:


/*
Izgled C programa prikazuje naslednji izpis:
*/

#include<stdio.h>

int *maksim(int[], int, int*);

main(void) 
{
static int celo[]={10, 70, 80, 60, 40, 20, 50, 90, 30};
int *kazalec, maks, n=sizeof(celo)/sizeof(int);
	 kazalec=maksim(celo, n, &maks);

printf("\nMaksimum je %2d, oziroma je %2d\n", *kazalec, maks);

getchar();//dodal
return 0;

} 

int *maksim(int polje[], int stevilo, int *maks) 
{
	 int i, max=0, i_max;
	 for(i=0; i<stevilo; i++)
		 if(*(polje+i)>max)
		 {
		 max=polje[i];
		 i_max=i;
		 }
		 *maks=max;
		 return( polje+i_max);
}

/*
a)katere vrste formalnih argumetnov ima funkcija maksim() in
 kaksno vrednost vrne?

Formalni argumetni so: int[], int, int*
vrne vrednost int. 


b)katere stvarne argumente (pomen) se posreduje funkciji
 maksim() ob klicu ? 

makism=(celo, n, &maks) 


c)kateri podatki se vrnejo iz funkcije maksim() in na kaksen
 nacin? 

Doloci najvecje stevilo v celem polju in poisci maksimalen element. 


d)Kaksen je namen for zanke v funkciji maksim()? 

Pove, naj pretece celo polje (vse elemente v polju) 


e)Katere vrednosti izpise funkcija printf()? 

Maksimum je 90, oziroma je 90.
*/

  HomeHOME              « Previous  6   7           


You are   .  visitor of this page.

topBack to top


Last updated: 19.03.2008       Copyright © 2006-2012 dr.eu       All rights reserved.       Valid HTML 4.01 Transitional