PROGRAMMING SOURCES page 4There are many sources in Slovenian, forgive me please, because I am them left such.You can copy and paste sources into Notepad or direct into compiler. You can also download them from page PROGRAMS where are in zip format, together with programs. The programs are in exe format.

If you found any bugs in sources or in programs, let me know please, by e-mail:  my e-mail

List of codes on this page:

16_Nizi_ASCII_znak.cpp - Strings ASCII character
17_Nizi_ASCII_znak.cpp - Strings ASCII character
18_Nizi_dolzina.cpp - Strings lenght
19_Znak_niz_crke_st_presl.cpp - String Characters
20_Znak_niz_samogl_sogl.cpp - String Characters
21_Nizi_obratno.cpp - Strings inverse
22_kaj_izpise_program.cpp - What is rezult of programm
23_Fibonacci_1.cpp
23_Fibonacci_2.cpp
24_1_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp - Strings How many characters
24_2_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp - Strings How many characters
24_3_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp - Strings How many characters
24_4_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp - Strings How many characters
25_Nizi_koliko_presledkov_obrnjeno.cpp - Strings How many white spaces inverse
26_Nizi_brez_presledkov_obrnjeno.cpp - Strings without whitespaces inverse
27_Nizi_ASCII_za_znak.cpp - Strings ASCII character
28_Nizi_obratno_brez_presledkov.cpp - Strings inverse without whitespaces
29_Znak_niz_v_male_velike.cpp - Strings Characters
30_Znak_niz_.cpp - Character - String


16_Nizi_ASCII_znak.cpp - Strings ASCII character:


/*
Napisi zanko, ki iz znakovnega polja tekst poljubne dolzine n, 
izpise vse ASCII vrednosti znakov. 
Najprej dejansko doloci dolzino znakovnega niza tekst (z WHILE zanko). 
Za vsak znak v polju ugotovi ali gre za pisni znak!
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
main(void)
{
	char tekst[199];
	short int i, n = 0;
	tekst[0] = '\0';

	printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
	gets(tekst);

	printf("\n\nPodani znakovni niz je\n");
	puts(tekst);

i = 0;

while(tekst[i] != '\0') 
{
		n++;
		i++;
}

printf("\nDolzina znakovnega niza je %d\n\n", n);

for(i = 0; i < n; i++)
	if(isprint(tekst[i]))
   	printf("%c %d %o %x\n",tekst[i],tekst[i], tekst[i], tekst[i]); 
	printf("\n\n"); 
getchar();//dodal
return( 0 ); 
}

  

topBack to top


17_Nizi_ASCII_znak.cpp - Strings ASCII character:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku C++ za naslednji problem. 
Preberi z zaslona vrstico besedila v ustrezno veliko znakovno polje. Doloci dejansko dolzino prebranega teksta. 
Nato izpisi na zaslon ASCII vrednosti za vsak posamezni znak v nizu. Napisi zanko na tri mozne nacine:
a)	z uporabo for zanke
b)	z uporabo while zanke
c)	z uporabo do while zanke
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main() 
{
char tekst[99];
int i, n =0;

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz je\n");
puts(tekst);
n=strlen(tekst);

printf("\nDolzina teksta je %d\n", n);
for(i = 0; i < n; i++) 
{
	if(tekst[i] >=32 && tekst[i] <=126)
	printf("\nZnak = %c, ASCII =%d", tekst[i], tekst[i]);
}

printf("\n\n");

i=0;

while(i<n)
{
if(isprint(tekst[i]))
printf("\nZnak = %c, ASCII =%d", tekst[i], tekst[i]);
i++;
}

printf("\n\n");

i=0;

do
{
if(tekst[i] >= 0x20 && tekst[i] <= 0x7e)
printf("\nZnak = %c, ASCII =%d", tekst[i], tekst[i]);
++i;
}
while(i<n);

getchar();//dodal
  return 0;
}

  

topBack to top


18_Nizi_dolzina.cpp - Strings lenght:


/*
Doloci dolzino znakovnega niza tekst z FOR, WHILE, DO WHILE 
zankami ter z funkcijo strlen().
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main()
{
char tekst[99];
int i, n =0;

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz je:\n\n");
puts(tekst);

n=strlen(tekst);
n=0;

for(i=0; tekst[i] !='\0'; i++)
n++;

printf("\n\n\nDolzina teksta je %d\n", n);

i=0;
n=0;

while(tekst[i] !='\0')
{
i++;
n++;
}
printf("\nDolzina teksta je %d\n", n);

i=0;
n=0;

do
{
i++;
n++;
}
while(tekst[i] !='\0');

printf("\nDolzina teksta je %d\n", n);
printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0; 
}

  

topBack to top


19_Znak_niz_crke_st_presl.cpp - String Characters:


/*
Iz znakovnega polja tekst poljubne dolzine n, ugotovi koliko znakov je crk, koliko stevilk in koliko presledkov. Najprej doloci dejansko dolzino teksta. 
Za vsak znak ugotovi ali gre za pisni znak.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
char tekst[199];
short int i, n = 0, ns = 0, np = 0, nc = 0;
tekst[0] = '\0';

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz:\n");
puts(tekst);

for(i = 0; tekst[i] != '\0'; i++)
n++;

printf("\nDolzina niza je %d\n", n);

for(i=0; i<n; i++)

if(isprint(tekst[i]))
if(isalpha(tekst[i]))
nc++;

else if(isdigit(tekst[i]))
++ns;

else if (isspace(tekst[i]))
++np;

i = 0, ns = 0, np = 0, nc = 0;
do 
{
if(isprint(tekst[i]))
if(isalpha(tekst[i]))
nc++;

else if(isdigit(tekst[i]))
++ns;

else if(isspace(tekst[i]))
++np;
i++;
} 

while( i < n );
i = 0, ns = 0, np = 0, nc = 0;

while( i < n )
{
if(isprint(tekst[i]))
if(isalpha(tekst[i]))
nc++;

else if(isdigit(tekst[i]))
ns++;

else if(isspace(tekst[i]))
np++;
i++;
}

printf("\nV nizu = %d crk, %d stevilk in %d presledkov.\n\n", nc, ns, np); 

getchar();
return( 0 ); 
}

  

topBack to top


20_Znak_niz_samogl_sogl.cpp -String Characters:


/*
Iz znakovnega polja tekst poljubne dolzine n, ugotovi koliko vsebuje 
samoglasnikov in koliko soglasnikov. Najprej doloci dolzino znakovnega niza tekst. Za vsak znak ugotovi ali gre za pisni znak. Napisi zanko na tri nacine: for, while in do while zanke.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

short int samoglasnik(char znak);

main(void)
{
	char tekst[199];
	short int i, n = 0, nsa = 0, nso =0;
	tekst[0] = '\0';

	printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
	gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz:\n");
	puts(tekst);

printf("\nRezultat je %d\n", n = strlen(tekst));

	for(i=0; i<n; i++)
	{
		if(isprint(tekst[i]))
			if(samoglasnik(tekst[i]))
				nsa++;
			else //if(soglasnik(tekst[i]))
				nso++;
	}

printf("\n\nV nizu = %d samoglasnikov in %d soglasnikov\n\n", nsa, nso);

getchar();
return 0;
}

short int samoglasnik(char znak)
{
	switch(znak)
	{
		case 'A':
		case 'a':
		case 'E':
		case 'e':
		case 'I':
		case 'i':
		case 'O':
		case 'o':
		case 'U':
		case 'u':
			return( 1 );
			break;

		default:
			return( 0 );
	}
}

  

topBack to top


21_Nizi_obratno.cpp - Strings inverse:


/*
Napisi programski stavek, ki z zaslona precita poljubno dolgo 
besedilo in ga shrani v polje tekst najvecje mozne dolzine 80 znakov. 
Nato sestavi zanko, ki prepise vsebino znakovnega niza tekst v polje tsket v obrnjenem vrstnem redu. 
Najprej doloci dejansko dolzino znakovnega niza tekst.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main()
{
	char tekst[80], tsket[80];
	int n=0, i=0;

	printf("\n\nPodaj niz:\n\n");
	gets(tekst);

printf("\n\nPodani niz je:\n\n");
puts(tekst);

n = strlen(tekst);

printf("\n\nDejanska dolzina niza = %d\n", n);

for(i=0; i<n; i++)
	{
	tsket[i]=tekst[(n-1)-i];
	}

	tsket[i]='\0';
	printf("\n\nObrnjeni niz:\n\n");
	puts(tsket);

printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0; 
}

  

topBack to top


22_kaj_izpise_program.cpp - What is rezult of programm:


/*
Ugotovi kaj izpise naslednji porgram!
*/

#include <stdio.h>

int main(void)
{
long int m,d,n=0 ;

printf("\n\nPodaj niz:\n\n");
scanf("%ld", &m); 

//vtipkamo: 123456789
while(m>0)
{
d = m % 10;
m /= 10;
n = 10*n + d;
}

printf("\nRezultat je %ld\n\n", n);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return (0); 
}

//Program izpie:

//Podaj niz:
//123456789
//Rezultat je 987654321

  

topBack to top


23_Fibonacci_1.cpp:


/*
Fibonnaci stevila tvorijo zanimiv niz, v katerem je vsako stevilo enako vsoti predhodnih dveh stevil. Za Fi velja naslednja splosna enacba:

Fi = Fi-1 + Fi-2

Po definiciji sta prvi dve Fibonacci stevili enaki 1. 
Torej F1 = 1 in F2 = 1.

F3 = F2 + F1 = 1+1 = 2
F4 = F3 + F2 = 2+1 = 3
F5 = F4 + F3 = 3+2 = 5 itd.

Napisi celoten program, ki bo dolocil in izpisal na zaslon niz prvih n Fibonacci stevil. Preizkusi progran z vrednostmi n=7, n=11 in n=23.
*/

#include <stdio.h>

main()
{
  int i = 0, n = 0, f[100];

  while(1)
  {  printf("\n\nPodaj stevilo: ");
	  scanf("%d", &n);

	  if(n<=3)
	  break;

	   printf("\n\nPodani niz Fibonacci stevil je:\n1,1, ");
  	  
	  f[0]=1;
	  f[1]=1;
	  for(i=2; i<n; i++)
	  {
		  f[i]= f[i-1]+f[i-2];
		  printf("%d, ", f[i]);
	  }

	  printf("\n\n");
  }
 getchar();
 return( 0 );
}

  

topBack to top


23_Fibonacci_2.cpp:


/*
Fibonnaci stevila tvorijo zanimiv niz, v katerem je vsako stevilo enako vsoti predhodnih dveh stevil. Za Fi velja naslednja splosna enacba:

Fi = Fi-1 + Fi-2

Po definiciji sta prvi dve Fibonacci stevili enaki 1. 
Torej F1 = 1 in F2 = 1.

F3 = F2 + F1 = 1+1 = 2
F4 = F3 + F2 = 2+1 = 3
F5 = F4 + F3 = 3+2 = 5 itd.

Napisi celoten program, ki bo dolocil in izpisal na zaslon niz prvih n Fibonacci stevil. Preizkusi progran z vrednostmi n=7, n=11 in n=23.
*/

#include <stdio.h>

main(void)
{
 int i = 0, n = 0, f = 0, f_1 = 1, f_2 = 1;
 
printf("\n\nPodaj stevilo: ");
scanf("%d", &n);

printf("\n\nFibonacci za prvih %d stevil:\n1, 1, ", n);

for(i = 1; i < n+1; i++)
{
f = f_1 + f_2;
f_2 = f_1;
f_1 = f;

printf("%d, ", f);
}

printf("\n\n");

getchar();
getchar();
return( 0 );
}

  

topBack to top


24_1_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp - Strings How many characters:


/*
Sestavi ustrezno funkcijo, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak pojavi v izbranem znakovnem nizu. 
Prototip funkcije: int koliko(char niz[], char znak);
Denimo, da v znakovnem nizu "Republika Slovenija" poizvemo, 
kolikokrat se pojavi znak e!
*/

#include <stdio.h>

int koliko(char niz[], char znak);

main()
{
	char tekst[99];
	char zn;
	int n=0;

printf("\nPodaj niz:\n\n");
gets(tekst);

printf("\nPodaj znak: ");
scanf("%c", &zn);

printf("\nPodani niz:\n\n");
puts(tekst);

n=koliko(tekst,zn);

printf("\nvsebuje %d znakov - %c\n\n", n, zn);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return (0);
}

int koliko(char niz[], char znak)
{
int n=0, i=0;

while(niz[i])
{
if(niz[i]==znak)
n++;
i++;
}
return (n);
}

//Podaj niz:
//Republika Slovenija
//Podaj znak:
//e
//Podani niz:
//Republika Slovenija
//
//vsebuje 2 zankov e

  

topBack to top


24_2_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp - Strings How many characters:


/*
Sestavi ustrezno funkcijo, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak pojavi v izbranem znakovnem nizu. 
Prototip funkcije:  int koliko(char niz[], char znak);
Denimo, da v znakovnem nizu "Republika Slovenija" poizvemo, kolikokrat se pojavi znak e!

Resena na drug nacin (direktno, samo znak e !) while zanka. 
*/

#include <stdio.h> 
int koliko(char niz[], char znak);

main()
{
char tekst[]="Republika Slovenija";
char zn;
int n=0;

n=koliko(tekst,zn);

printf("\nVsebuje %d e-ja\n\n", n);
getchar();//dodal
return (0);
}

int koliko(char niz[], char znak)
{
int n=0, i=0;
while(niz[i])
{
if(niz[i]=='e')
n++;
i++;
}

return (n);
}

//Vsebuje 2 e-ja

  

topBack to top


24_3_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp - String How many characters:


/*
Sestavi ustrezno funkcijo, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak 
pojavi v izbranem znakovnem nizu. 
Prototip funkcije:  int koliko(char niz[], char znak);
Denimo, da v znakovnem nizu "Republika Slovenija" poizvemo, kolikokrat se pojavi znak e!

Naloga resena z for zanko:
*/

#include <stdio.h>

int koliko(char niz[], char znak);

main()
{
char tekst[]="Republika Slovenija";
char zn;
int n=0;

n=koliko(tekst,zn);
printf("\nVsebuje %d e-ja\n\n", n);

getchar();//dodal
return (0);
}

int koliko(char niz[], char znak)
{
int n=0, i=0;

for(i=0; niz[i]!=NULL; i++)
{
if(niz[i]=='e')
n++;
}
return (n);
}

  

topBack to top


24_4_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp - Strings How many characters:


/*
Sestavi ustrezno funkcijo, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak 
pojavi v izbranem znakovnem nizu. Prototip funkcije:
int koliko(char niz[], char znak);
Denimo, da v znakovnem nizu "Republika Slovenija" poizvemo, 
kolikokrat se pojavi znak e!
Naloga resena z do while zanko:
*/

#include <stdio.h>
int koliko(char niz[], char znak);

main()
{
char tekst[]="Republika Slovenija";
char zn;
int n=0;

n=koliko(tekst,zn);

printf("\nVsebuje %d e-ja\n\n", n);
getchar();//dodal
return (0);
}

int koliko(char niz[], char znak)
{
int n=0, i=0;
do
{
if(niz[i]=='e')
n++;
i++;
}
while(niz[i]);
return (n);
}

  

topBack to top


25_Nizi_koliko_presledkov_obrnjeno.cpp - Strings How many white spaces inverse:


/*
Napisi program, ki iz zaslona prebere vrstico besedila v ustrezno veliko znakovno polje in ga izpisi na zaslon.
a)Nato z DO WHILE zanko doloci dejansko dolzino znakovnega
 niza do nultega znaka.
b)Z WHILE zanko doloci in izpisi stevilo presledkov, na koncu
 z FOR zanko izpisi besedilo v obrnjenem vrstnem redu.
*/

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
char tekst[199];
short int i,m, n = 0, np = 0;

tekst[0] = '\0';

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz:\n\n");
puts(tekst);

i=0;

do
{
i++;
n++;
}
while(tekst[i] !='\0');

printf("\n\n\nDolzina teksta = %d znakov.", n);
i=0;
	while(i<n)
	{
	if(isspace(tekst[i]))
	np++;
	i++;
	}

printf("\n\n\nV nizu = %hd presledkov.", np);
printf("\n\n\nObrnjen tekst je:\n\n"); //dodal
  
for(m=n-1; m>=0; m--)
  {
	printf("%c", tekst[m]);
  }  	

printf("\n\n");
getchar();//dodal
return( 0 );
}

  

topBack to top


26_Nizi_brez_presledkov_obrnjeno.cpp - Strings without whitespaces inverse:


/*
Napisi program, ki iz zaslona prebere vrstico besedila v
ustrezno veliko znakovno polje in ga izpisi na zaslon.
a)Nato z WHILE zanko doloci dejansko dolzino znakovnega niza 
 do nultega znaka.
b)Z DO WHILE zanko izpisi na zaslon (znak po znak) celoten znakovni niz brez presledkov, ter hkrati prestej in na koncu izpisi na zaslon stevilo presledkov v znakovnem nizu.
c)Z FOR zanko izpisi na zaslon celoten niz (znak po znak) v obrnjenem vrstnem redu.
*/

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
char tekst[199];
int i=0, n= 0, j=0, m;

printf("Podaj znakovni niz:\n\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz:\n\n");
puts(tekst);

	while(tekst[i] !='\0')
	{
	i++;
	n++;
	}
	
printf("\n\nDolzina teksta je %d", n);
printf("\n\n");
printf("\nTekst skupaj je:\n\n");//dodal
i=0, j=0;
do
{
	if(tekst[i]==' ')
	j++;
	
	else
	printf("%c", tekst[i]);
	
	i++;
	}
while(i<n);
	
printf("\n\n\nStevilo presledkov je %d",j);
printf("\n\n");
printf("\nTekst obrnjen je:\n\n");//dodal
for(m=n-1; m>=0; --m)
   {
	printf("%c", tekst[m]);
   }

printf("\n");
getchar();//dodal
return( 0 );
}

  

topBack to top


27_Nizi_ASCII_za_znak.cpp - Strings ASCII character:


/*
Preberi z zaslona vrstico teksta v ustrezno veliko polje. 
Doloci dejansko dolzino prebranega teksta. 
Nato izpisi na zaslon ASCII vrednost za vsak posamezni znak v nizu.
Napisi zanko na tri mozne nacine.
a) z uporabo while zanke
b) z uporabo do while zanke
c) z uporabo for zanke
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
char tekst[80];
int i=0, dolzina = 0, n;

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n\n");
gets(tekst);
dolzina=strlen(tekst);

printf("\n\nDolzina znakovnega niza je %d\n\n", dolzina);

while(i<dolzina)
	{
	n=toascii(tekst[i]);;
	i++;
	printf("\nASCII (desetisko) =%d\n",n);
	}
	
	i=0;
  printf("\n\n");//dodal
	do
	{
	n=toascii(tekst[i]);
	i++;
	printf("\nASCII (desetisko) =%d\n",n);
	}
	while(i<dolzina);
	printf("\n\n");//dodal
	for(i=0; i<dolzina; i++)
	{
	n=toascii(tekst[i]);

	printf("\nASCII (desetisko) =%d\n",n);
	}

getchar();//dodal
return (0);
}

  

topBack to top


28_Nizi_obratno_brez_presledkov.cpp - Strings inverse without whitespaces:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku C++ za naslednji problem. 
Preberi z zaslona vrstico teksta v ustrezno veliko znakovno polje. 
Izpisi na zaslon prebrani tekst. 
Doloci ter izpisi na zaslon dejansko dolzino prebranega teksta 
z ustreznim obvestilom. 
Nato izpisi celoten tekst na zaslon v obratnem vrstnem redu 
(od zadaj naprej) in pri tem izpusti vse presledke v tekstu.
*/

#include<stdio.h>

char tekst[100], tsket[100];
int i,k,n;

main(void)
{
printf("\nPodaj besedilo:\n\n");
gets(tekst);

i=0;

while(tekst[i++])
{
 n++;
}

printf("\n\nStevilo znakov v besedilu je %d",n);

k=0;

for(i=n-1;i>=0;i--)
 if(tekst[i]!=' ')
 {
  tsket[k]=tekst[i];
  k++;
 }

 printf("\n\n\nBesedilo obratno brez presledkov je:");
 printf("\n\n%s\n\n", tsket);//prestavil od zgoraj
getchar();//dodal
return (1);
}

  

topBack to top


29_Znak_niz_v_male_velike.cpp - Strings Characters:


/*
Preberi z zaslona vrstico teksta v ustrezno veliko znakovno polje. Izpisi na zaslon prebrani tekst. Nato zamenjaj vse male crke z ustreznimi velikimi crkami in obratno. 
Upostevaj standardne funkcije isalpha(), islower(), isupper(), tolower() ter touper(). Novo besedilo izpisi na zaslon.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
	char tekst[199], tekst1[199];
	short int i, n = 199;
	tekst[0] = '\0';

	for(i=0; i<n;i++)
	tekst1[i] = '\0';

	printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
	gets(tekst);

	printf("\n\nPodani znakovni niz:\n");
	puts(tekst);

	printf("\nDolzina niza je %d\n", strlen(tekst));

	for(i=0; i<n; i++)
	{
		if(islower(tekst[i]))
			tekst1[i]=toupper(tekst[i]);
		else
			tekst1[i]=tolower(tekst[i]);
	}

	printf("\nZamenjava crk male->velike, velike->male\n\n");
	puts(tekst1);

	printf("\n\n");

    getchar();
	return 0;
}

  

topBack to top


30_Znak_niz_.cpp - Character - String:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku C++ za naslednji problem. Preberi z zaslona vrstico teksta v ustrezno veliko znakovno polje. Izpisi na zaslon prebrano besedilo.
Nato prepisi celoten tekst v neko drugo ustrezno veliko znakovno polje in sicer v obratnem vrstnem redu (od zadaj naprej). Novo besedilo nato izpisi na zaslon najprej v celoti, ter nato se znak po znak, pri cemer med izpisom 
zamenjaj vse presledke v besedilu z vezlajem (znak'-')!
*/

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<ctype.h>
main(void)
{
char tekst[99], tsket[99], tsket1[99];
	int i=0, n=0;
	printf("\nPodaj besedilo:\n");
	gets(tekst);

printf("\nPodano besedilo:\n");
	puts(tekst);
	printf("\n");
n=strlen(tekst);
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		tsket[i]= tekst[(n-1)-i];
	}
	tsket[i]='\0';
printf("%s\n", tsket);
	printf("\n\n");
	for(i=0; i<n; i++)
    {
		if(tsket[i]==' ')
		{
			tsket[i]=toascii('-');
		}
		printf("%c", tsket[i]);
}
	printf("\n\n");
getchar();
return 0;
}

/*
Podaj besedilo:
Danes je sreda po izpitu!
Podano besedilo:
Danes je sreda po izpitu!
!utipzi op aders ej senaD
!utipzi-op-aders-ej-senaD
*/

  HomeHOME « Previous  1   2   3   4   5   Next »


You are   .  visitor of this page.

topBack to top


Last updated: 19.03.2008       Copyright © 2006-2012 dr.eu       All rights reserved.       Valid HTML 4.01 Transitional