PROGRAMMING SOURCES page 3There are many sources in Slovenian, forgive me please, because I am left them such.You can copy and paste sources into Notepad or direct into compiler. You can also download them from page PROGRAMS where are in zip format, together with programmes. The programmes are in exe format.

If you found any bugs in sources or in programs, let me know please, by e-mail:  my e-mail

List of codes on this page:

1_sodo_liho_z_printf.cpp - Even or odd number with printf()
2_sodo_liho_bpf.cpp - Even or odd number without printf()
3_Poz_neg_bpf.cpp - Positive or negative number without printf()
4_Poz_neg_zpf.cpp - Positive or negative number with printf()
5_60_st_v_rad.cpp - Degrees, minutes and seconds to radians
6_Rad_v_60.cpp - Radians to degrees, minutes and seconds
7_Cel_v_Farh.cpp - Celsius degrees to Fahrenheit
8_60_v_Rad_v_60.cpp - Degrees to Radians and inverse
9_Stop_v_gone.cpp - Degrees to gons
10_V_in_P_kvadra.cpp - Volume and surface of cuboid
11_V_P_valja.cpp - Volume and surface of cylinder
12_1_Znak_niz_Ime_gore_1.cpp - Character string name of mountain
12_2_Znak_niz_Ime_gore_2.cpp - Character string name of mountain
13_Datum.cpp - Date
14_Datum_na_2_nacin.cpp - Date solved on secund way
15_Nizi_Izpiti_so_nujno_zlo.cpp - Strings


1_sodo_liho_z_printf.cpp - Even or odd number with printf():


/*
Sestavi dve ustrezni funkciji, ki ugotovita ali je podano stevilo SODO ALI LIHO! 
Prikazi primer klica funkcije iz glavne funkcije main(), 
kjer so lahko printf() stavki.
*/

#include <stdio.h>

void sodo(int st);
void liho(int st);

main()
{
  int st;
  printf("\n Podaj stevilo: ");
  scanf("%d", &st);

printf("\n\n Podal si stevilo %d\n",st);

  sodo(st);
  liho(st);
  printf("\n\n");
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0); //dodal
}

  void sodo(int st)
{
  if(st % 2 !=0)
  printf("\n\n\n\n\n Stevilo %d je liho !\n", st);
}

void liho(int st)
{
  if(st % 2 ==0)
printf("\n\n\n\n\n Stevilo %d je sodo !\n", st);
}

  

topBack to top


2_sodo_liho_bpf.cpp - Even or odd number without printf():


/*
Sestavi dve ustrezni funkciji, ki ugotovita ali je podano stevilo SODO ALI LIHO! 
Prikazi primer klica funkcije (brez printf() stavkov) iz glavne funkcije main().
*/

#include <stdio.h>
int sodo(int x);
int liho(int x);
void main()
{
 int stev=0, k=0;
 printf("\nPodaj stevilo:");
 scanf("%d", &stev);
printf("\nPodal si stevilo %d\n",stev);
 k=sodo(stev);
  if(k==1)
printf("\nPodano stevilo je sodo!\n\n");
     k=0;
	k=liho(stev);
	if(k)
 printf("\nPodano stevilo je liho!\n\n");
getchar();
getchar();
}
int sodo(int x)
{
 int s=0;
 if((x%2)==0)
 s++;
 return s;
}
 int liho(int x)
{
int s=0;
if((x%2)!=0)
s++;
return s;
}

  

topBack to top


3_Poz_neg_bpf.cpp - Positive or negative number without printf():


/*
Sestavi dve ustrezni funkciji, ki ugotovita ali je podano stevilo POZITIVNO ALI NEGATIVNO! 
Prikazi primer klica funkcije (brez printf() stavkov) iz 
glavne funkcije main().
*/

#include <stdio.h>
int pozitivno(int x);
int negativno(int x);
void main()
{
 int stev=0, k=0;
 printf("\nPodaj stevilo:");
 scanf("%d", &stev);
 printf("\nPodal si stevilo %d\n",stev);
k= pozitivno(stev);
	if(k==1)
printf("\nStevilo je pozitivno!\n\n");
	k=0;
	k= negativno(stev);
	if(k)
printf("\nStevilo je negativno!\n\n");
getchar();
getchar();
}
int pozitivno(int x)
{
	int s=0;
	if(x>0)
	s++;
	return (s);
}
int negativno(int x)
{
	int s=0;
	if(x<0)
	s++;
	return (s);
}

  

topBack to top


4_Poz_neg_zpf.cpp - Positive or negative number with printf():


/*
Sestavi dve ustrezni funkciji, ki ugotovita ali je podano stevilo POZITIVNO ALI NEGATIVNO! 
Prikazi primer klica funkc.(z printf() stavki) iz glavne funkc main()
*/

#include <stdio.h>
void pozitivno(int st);
void negativno(int st);
void main()
{
int st=0, k=0;
printf("\nPodaj stevilo:");
scanf("%d", &st);
printf("\nPodal si stevilo %d\n",st);
pozitivno(st);
negativno(st);
printf("\n\n");
getchar();
getchar();
}
void pozitivno(int st)
{
	if(st>0)
printf("\nStevilo %d je pozitivno!\n", st);
}
void negativno(int st)
{
if(st<0)
printf("\nStevilo %d je negativno!\n", st);
}

  

topBack to top


5_60_st_v_rad.cpp - Degrees, minutes and seconds to radians:


/*
Sestavi funkcijo v jeziku C, ki pretvori v sestdesetiskih stopinjah minutah in sekundah podani kot v radiane. 
Prikazi primer klica taksne funkcije iz neke druge funkcije 
(na primer iz glavne funkcije main()).
*/

#include <stdio.h>
#define PI 3.141592
double pretvorba(int st, int min, float sek);

main(void)
{
	int st=0 , min=0;
	float sek=0.0;
	double radian;

printf("\nPodaj kot (stop, min, sek):\n");
	scanf("%d %d %f", &st, &min, &sek);

printf("\n\nPodani kot = %3d %2d %4.1f\n", st, min, sek);
	radian=pretvorba(st,min,sek);

	printf("\n\nKot v radianih je %.8f\n\n", radian);
getchar();
getchar();
return (0);
}

double pretvorba(int st, int min, float sek)
{double radian=0;
	int k=1;
if(st < 0)
	{
	k= -1;
	st= -st;
	}
	radian = (st + min/60 + sek/3600)*PI/180;

return (radian*k); 
}

  

topBack to top


6_Rad_v_60.cpp - Radians to degrees, minutes and seconds:


/*
Sestavi funkcijo v jeziku C, ki pretvori v radianih podani kot v sestdesetiske stopinje, minute in na eno decimalko zaokrozene sekunde. 
Prikazi primer klica taksne funkcije iz neke druge funkcije (na primer iz glavne funkcije main()).
*/

#include <stdio.h>
#define PI 3.141592;
void pretvorba(float radian);

void main()
{
	float radian;

	printf("\nPodaj kot v radainih:\n");
	scanf("%f",&radian);

printf("\n\nPodani kot = %f radainov\n\n", radian);
pretvorba(radian);
printf("\n\n");  
getchar();
getchar();
return (0);
}

void pretvorba(float radian)
{
	int stop,min;
	float sek;
	double dstop,dmin;

dstop= radian *180/PI;
	stop = dstop;
dmin= (dstop-stop)*60;
	min = dmin;
sek= (dmin - min)*60;

printf("\n\nKot = %d %d %.1f\n\n", stop, min, sek);	
}

  

topBack to top


7_Cel_v_Farh.cpp - Celsius degrees to Fahrenheit:


/*
Sestavi funkciji za pretvorbo Celsius stopinj v Fahrenheit in obratno. 
Uporabi formulo C = (5/9) * (F - 32). Sestavi interaktivni testni program za obe funkciji.
*/

#include<stdio.h>

float pretvorbaF(float cels);
float pretvorbaC(float fahr);

void main()
{
int izbira;
float cels, fahr, rezultat;

printf("\n1-pretvorba iz Celsijevih stopinj v Fahrenheitove\n"); 
printf("\n2-pretvorba iz Fahrenheitoveih stopinj v Celsijeve\n"); 
printf("\nVnesi ustrezno stevilko:"); scanf("%d",&izbira);

if(izbira == 1)   
{
printf("\nPodaj temperaturo v Celzijevih stopinjah:");
	scanf("%f",&cels);
	rezultat = pretvorbaF(cels);
	printf("\nTemperatura (Fahrenheit) je %.3f\n\n",rezultat);
}

else if(izbira == 2)
{
	printf("\nPodaj temperaturo v Fahrenheitih:");
	scanf("%f",&fahr);
	rezultat = pretvorbaC(fahr);
   printf("\nTemperatura (Celzijevih) je %.3f\n\n",rezultat);
}

else
	{
	printf("\nNapacna izbira!");
	}
getchar();
getchar();
}

float pretvorbaF(float cels)
{
	return ((9 * cels + 160)/5);
}

float pretvorbaC(float fahr)
{
	return ((fahr - 32.0)*(5/9.0));
}

  

topBack to top


8_60_v_Rad_v_60.cpp - Degrees to Radians and inverse:


/*
Sestavi funkciji za pretvorbo sestdesetiskih stopinj v radiane in obratno. Sestavi interaktivni program za obe funkciji!
*/

#include <stdio.h>
#define PI 3.141592

double pretvorbaR(int st, int min, float sek);

void pretvorbaS(float radian);

main()
{
	int stopi=0 , minu=0, izbira;
	float seku=0.0, rezultat;
	float radiani;
printf("\n1-pretvorba iz stopinj v radiane\n");
printf("\n2-pretvorba iz radianov v stopinje\n"); 
printf("\nVnesi ustrezno stevilko:");
	scanf("%d",&izbira);

if(izbira == 1)
{
printf("\nPodaj kot (st, min, sek):\n");
scanf("%d %d %f", &stopi, &minu, &seku);

printf("\n\nPodani kot = %3d %2d %4.1f\n", stopi, minu, seku);
	rezultat=pretvorbaR(stopi,minu,seku);

printf("\n\nKot v radianih je %.8f\n\n", rezultat);
}
	
else if(izbira == 2)
{
	printf("\nPodaj kot v radainih:\n");
	scanf("%f",&radiani);
	printf("\n\nPodani kot = %f radainov\n\n", radiani); 

	pretvorbaS(radiani); 

printf("\n\n"); 
}

else
{ 
printf("\nNapacna izbira!");
}

getchar();
getchar();
return (0);
}

double pretvorbaR(int st, int min, float sek)
{
	double rezultat=0;
	int k=1;
if(st < 0)
{
k= -1;
st= -st;
}

	rezultat = (st + min/60 + sek/3600)*PI/180;
	return (rezultat*k);
}

void pretvorbaS(float radian)
{
	int stopinje,minute;
	float sekunde;
	double dstop,dmin;
dstop= radian *180/PI;
	stopinje = dstop;
dmin= (dstop-stopinje)*60;
	minute = dmin;
sekunde= (dmin - minute)*60;
printf("\n\nKot = %d %d %.1f\n\n", stopinje, minute, sekunde); 
}

  

topBack to top


9_Stop_v_gone.cpp - Degrees to gons:


/*
Sestavi funkciji za pretvorbo sestdesetiskih stopinj v gone in obratno. Sestavi interaktivni program za obe funkciji!
*/

#include <stdio.h>
#define PI 3.141592
double pretvorba1(int st, int min, float sek);

void pretvorba2(float gon);

main()
{
	int st=0 , min=0, izbira;
	float sek=0.0, rezultat;
	float gon;

printf("\n1-pretvorba iz stopinj v gone\n");
printf("\n2-pretvorba iz gonov v stopinje\n");
printf("\nVnesi ustrezno stevilko:");
scanf("%d",&izbira);

if(izbira == 1)
{
	printf("\nPodaj kot (st, min, sek):\n");
	scanf("%d %d %f", &st, &min, &sek);

printf("\n\nPodani kot = %3d %2d %4.1f\n", st, min, sek);
	rezultat=pretvorba1(st,min,sek);
	printf("\n\nKot v gonih je %.8f\n\n", rezultat);
}

else if(izbira == 2)
{
	printf("\nPodaj kot v gonih:\n");
	scanf("%f",&gon);

printf("\n\nPodani kot = %f gonov\n\n", gon);
pretvorba2(gon);
printf("\n\n");
}

else
{
printf("\nNapacna izbira!");
}
getchar();
getchar();
return (0);
}

double pretvorba1(int st, int min, float sek)
{
	double rezultat=0;
	rezultat = (st + min/60 + sek/3600)*10/9;
return (rezultat);
}

void pretvorba2(float radian)
{
	int st=0,min=0;
	float sek=0.0;
	double dstop,dmin;
dstop= radian *9/10;
	st = dstop;
dmin= (dstop-st)*60;
	min = dmin;
sek= (dmin - min)*60;

printf("\n\nKot = %d %d %.1f\n\n", st, min, sek);
}

  

topBack to top


10_V_in_P_kvadra.cpp - Volume and surface of cuboid:


/*
Volumen in povrsina kvadra:
*/

#include<stdio.h>    
#include<stdlib.h>

void main()
{
	float a, b, c, P_kvadra, V_kvadra;
	int k=0;
	char vhod[20], izhod[20];

	FILE *vhodna, *izhodna;
	
	printf("\nPodaj ime vhodne datoteke: ");
	gets(vhod);
	
	if((vhodna=fopen(vhod, "r"))== NULL)
	{
		printf("\nDatoteke ni mozno odpreti!\n");
		exit(1);
	}
	
	printf("\nPodaj ime izhodne datoteke: ");
	gets(izhod);
	
	if((izhodna=fopen(izhod, "w"))==NULL)
	{
		printf("\nDatoteke ni mozno odpreti!\n");
		exit(2);
	}

	while((fscanf(vhodna, "%f %f %f", &a, &b, &c)) != EOF)
	{
    k++;

		P_kvadra = 2*(a*b + a*c + b*c);
		V_kvadra = (a*b*c);

	fprintf(izhodna,"\n%d.naloga:", k);
	fprintf(izhodna,"\n\nPloscina kvadra je %f, volumen pa %f\n\n", P_kvadra, V_kvadra);

	}

	fclose(vhodna);
	fclose(izhodna);
}

  

topBack to top


11_V_P_valja.cpp - Volume and surface of cylinder:


/*
Volumen in povrsina valja:
*/

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

#define PI 3.14159

void main()
{
	float r, h, V_valj, P_valj;
	int k = 0;
	char vhod[20], izhod[20];

FILE *vhodna, *izhodna;

	printf("\nPodaj ime vhodne datoteke:");
	gets(vhod);

	if((vhodna = fopen(vhod, "r"))==NULL)
	{
	printf("\nDatoteke ni mozno odpreti!\n");
	exit(1);
	}

	printf("\npodaj ime izhodne datoteke:");
	gets(izhod);

	if((izhodna=fopen(izhod,"w"))==NULL)
	{
	printf("\nDatoteke ni mozno odpreti!\n\n");
		exit(2);
	}
	
	while((fscanf(vhodna, "%f %f", &r, &h)) != EOF)
	{
		k++;
		fprintf(izhodna,"\n%d.naloga:\n\n",k);
		P_valj = 2*PI*r*r + 2*PI*r*h;
		V_valj = PI*r*r*h;
		fprintf(izhodna,"Ploscina valja je %f, volumen pa %f\n\n", P_valj, V_valj);
	}
	fclose(vhodna);
	fclose(izhodna);
}

  

topBack to top


12_1_Znak_niz_Ime_gore_1.cpp - Character string name of mountain:


/*
Podan je znakovni niz podatek, ki vsebuje ime in visino gore:
static char podatek[]="Stol:2236m";
Napisi C++ program, ki iz podanega polja podatek izloci ime gore in ga shrani v ustrezno veliko novo znakovno polje, ter visino pretvori v celo vrednost in jo shrani v celo spremenljivko. Na koncu se izpisi!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(void)
{
static char podatek[]="Stol:2236m";
char ime[4], vis[4];
short int h, i;

for(i=0; i<=3; i++)
{
ime[i] =podatek[i];
ime[i+1]='\0';
}

for(i=5; i<=8; i++)
{
vis[i-5]=podatek[i];
h=atoi(vis);
}

printf("\nIme gore je %s, njena visina pa je %dm\n", ime, h);
printf("\n\n");
getchar();
return 0;
}

/*
Ime gore je Stol, njena visina pa je 2236m
*/

  

topBack to top


12_2_Znak_niz_Ime_gore_2.cpp - Character string name of mountain:


/*
Podan je znakovni niz podatek, ki vsebuje ime in visino gore: static char podatek[]="Stol:2236m";
Napisi C++ program, ki iz podanega polja podatek izloci ime gore in ga shrani v ustrezno veliko novo znakovno polje, ter visino pretvori v celo vrednost in jo shrani v celo
spremenljivko. Na koncu se izpisi!
*/

#include <stdio.h>      //X poglavje 2_6:

main(void)
{
	static char podatek[]="Stol:2236m";
	char ime[5];
	int vis, i;

  for(i=0;i<=3;i++)
	{
		ime[i]=podatek[i];
		ime[i+1] ='\0';
	}

	vis=(podatek[5]-'0')*1000+(podatek[6]-'0')*100+(podatek[7]-'0')*10+podatek[8]-'0';
  printf("\nIme gore je %s, njena visina pa je %dm\n", ime,vis);
	printf("\n\n");

 getchar();
 return 0;
}


/*
Ime gore je Stol, njena visina pa je 2236m
*/

  

topBack to top


13_Datum.cpp - Date:


/*
Podan je znakovni niz datum, ki vsebuje datum v standardnem zapisu: static char datum[] = "1999-11-27"; 
Napisi program, ki bo iz niza izlocil dan, mesec in leto, jih pretvoril v cele vrednosti, ter jih nato shranil v ustrezne tri kratke cele spremenljivke. Nato se izpisi na zaslon.
*/

#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
main(void)
{static char datum[] = "1999-11-27";
	char leto[5], mesec[8], dan[10];
	short int i, h, h1,h2;
for(i=0; i<4 ; i++)
	{
		leto[i]=datum[i];
		h = atoi(leto);}
for(i=5; i<7; i++)
	{mesec[i-5]=datum[i];
	h1=atoi(mesec);}
		for(i=8; i<10; i++)
	{
		dan[i-8]=datum[i];
		h2=atoi(dan);}
printf("\nDatum je %d %d %d\n", h,h1,h2);
getchar();//dodal
return 0; }
/*
Datum je 1999-11-27
Press any key to continue
*/

  

topBack to top


14_Datum_na_2_nacin.cpp - Date solved on secund way:


/*
Datum reen e na drug nain.
Podan je znakovni niz datum, ki vsebuje datum v standardnem zapisu: static char datum[] = "1999-11-27"; 
Napisi program, ki bo iz niza izlocil dan, mesec in leto, jih pretvoril v cele vrednosti, ter jih nato shranil v ustrezne tri kratke cele spremenljivke. Nato se izpisi na zaslon.
*/

#include<stdio.h>
main(void)
{static char datum[] = "1998-08-27";
int dan, mesec, leto;

leto = (datum[0]-'0')*1000+(datum[1]-'0')*100+(datum[2]-'0')*10+datum[3]-'0';
mesec = (datum[5]-'0')*10+datum[6]-'0';
dan = (datum[8]-'0')*10+datum[9]-'0';
printf("Danasnji datum: %d.%d.%d\n", dan, mesec, leto);
getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


15_Nizi_Izpiti_so_nujno_zlo.cpp - Strings:


/*
Podan je znakovni niz skupaj, ki vsebuje primer daljsega besedila. 
static char skupaj[] = "Izpiti so nujno zlo !"; 
Napisi program, ki iz podanega polja skupaj izloci vse besede 
(brez presledkov) in jih shrani v ustrezna znakovna polja. 
Nakoncu naj se se izpisejo.
*/

#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
main(void)
{static char skupaj[] = "Izpiti so nujno zlo !";
	char n1[6], n2[9], n3[15], n4[19];
	char n5;
	short int i;
for(i=0; i<=5 ; i++)
	{n1[i]=skupaj[i];
	n1[i+1]='\0';
	}
	for(i=7; i<=8; i++)
	{
		n2[i-7]=skupaj[i];
		n2[i-7+1]='\0';}
	for(i=10; i<=14; i++)
	{
		n3[i-10]=skupaj[i];
		n3[i-10+1]='\0';
	}
	for(i=16; i<=18; i++)
	{
		n4[i-16]=skupaj[i];
		n4[i-16+1]='\0';
	}
n5=skupaj[20];
	printf("%s%s%s%s%c",n1,n2,n3,n4,n5);
	printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return 0;
}

  HomeHOME « Previous  1   2   3   4   5   Next »


You are   .  visitor of this page.

topBack to top


Last updated: 19.03.2008       Copyright © 2006-2012 dr.eu       All rights reserved.       Valid HTML 4.01 Transitional