PROGRAMSKE KODE 4. stranKode si lahko skopirate in prilepite v beležko ali direktno v prevajalnik. Lahko pa si jih snamete s strani PROGRAMI v zip formatu, skupaj s programi, ki so v exe formatu.

Če v kodah ali programih odkrijete kakšne nepravilnosti, mi prosim to sporočite po e-mailu:  moj e-mail

Seznam kod na tej strani:

16_Nizi_ASCII_znak.cpp
17_Nizi_ASCII_znak.cpp
18_Nizi_dolzina.cpp
19_Znak_niz_crke_st_presl.cpp
20_Znak_niz_samogl_sogl.cpp
21_Nizi_obratno.cpp
22_kaj_izpise_program.cpp
23_Fibonacci_1.cpp
23_Fibonacci_2.cpp
24_1_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp
24_2_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp
24_3_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp
24_4_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp
25_Nizi_koliko_presledkov_obrnjeno.cpp
26_Nizi_brez_presledkov_obrnjeno.cpp
27_Nizi_ASCII_za_znak.cpp
28_Nizi_obratno_brez_presledkov.cpp
29_Znak_niz_v_male_velike.cpp
30_Znak_niz_.cpp


16_Nizi_ASCII_znak.cpp:


/*
Napisi zanko, ki iz znakovnega polja tekst poljubne dolzine n, 
izpise vse ASCII vrednosti znakov. 
Najprej dejansko doloci dolzino znakovnega niza tekst (z WHILE zanko). 
Za vsak znak v polju ugotovi ali gre za pisni znak!
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
main(void)
{
	char tekst[199];
	short int i, n = 0;
	tekst[0] = '\0';

	printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
	gets(tekst);

	printf("\n\nPodani znakovni niz je\n");
	puts(tekst);

i = 0;

while(tekst[i] != '\0') 
{
		n++;
		i++;
}

printf("\nDolzina znakovnega niza je %d\n\n", n);

for(i = 0; i < n; i++)
	if(isprint(tekst[i]))
   	printf("%c %d %o %x\n",tekst[i],tekst[i], tekst[i], tekst[i]); 
	printf("\n\n"); 
getchar();//dodal
return( 0 ); 
}

  

gorNa vrh


17_Nizi_ASCII_znak.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku C++ za naslednji problem. 
Preberi z zaslona vrstico besedila v ustrezno veliko znakovno polje. Doloci dejansko dolzino prebranega teksta. 
Nato izpisi na zaslon ASCII vrednosti za vsak posamezni znak v nizu. Napisi zanko na tri mozne nacine:
a)	z uporabo for zanke
b)	z uporabo while zanke
c)	z uporabo do while zanke
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main() 
{
char tekst[99];
int i, n =0;

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz je\n");
puts(tekst);
n=strlen(tekst);

printf("\nDolzina teksta je %d\n", n);
for(i = 0; i < n; i++) 
{
	if(tekst[i] >=32 && tekst[i] <=126)
	printf("\nZnak = %c, ASCII =%d", tekst[i], tekst[i]);
}

printf("\n\n");

i=0;

while(i<n)
{
if(isprint(tekst[i]))
printf("\nZnak = %c, ASCII =%d", tekst[i], tekst[i]);
i++;
}

printf("\n\n");

i=0;

do
{
if(tekst[i] >= 0x20 && tekst[i] <= 0x7e)
printf("\nZnak = %c, ASCII =%d", tekst[i], tekst[i]);
++i;
}
while(i<n);

getchar();//dodal
  return 0;
}

  

gorNa vrh


18_Nizi_dolzina.cpp:


/*
Doloci dolzino znakovnega niza tekst z FOR, WHILE, DO WHILE 
zankami ter z funkcijo strlen().
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main()
{
char tekst[99];
int i, n =0;

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz je:\n\n");
puts(tekst);

n=strlen(tekst);
n=0;

for(i=0; tekst[i] !='\0'; i++)
n++;

printf("\n\n\nDolzina teksta je %d\n", n);

i=0;
n=0;

while(tekst[i] !='\0')
{
i++;
n++;
}
printf("\nDolzina teksta je %d\n", n);

i=0;
n=0;

do
{
i++;
n++;
}
while(tekst[i] !='\0');

printf("\nDolzina teksta je %d\n", n);
printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0; 
}

  

gorNa vrh


19_Znak_niz_crke_st_presl.cpp:


/*
Iz znakovnega polja tekst poljubne dolzine n, ugotovi koliko znakov je crk, koliko stevilk in koliko presledkov. Najprej doloci dejansko dolzino teksta. 
Za vsak znak ugotovi ali gre za pisni znak.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
char tekst[199];
short int i, n = 0, ns = 0, np = 0, nc = 0;
tekst[0] = '\0';

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz:\n");
puts(tekst);

for(i = 0; tekst[i] != '\0'; i++)
n++;

printf("\nDolzina niza je %d\n", n);

for(i=0; i<n; i++)

if(isprint(tekst[i]))
if(isalpha(tekst[i]))
nc++;

else if(isdigit(tekst[i]))
++ns;

else if (isspace(tekst[i]))
++np;

i = 0, ns = 0, np = 0, nc = 0;
do 
{
if(isprint(tekst[i]))
if(isalpha(tekst[i]))
nc++;

else if(isdigit(tekst[i]))
++ns;

else if(isspace(tekst[i]))
++np;
i++;
} 

while( i < n );
i = 0, ns = 0, np = 0, nc = 0;

while( i < n )
{
if(isprint(tekst[i]))
if(isalpha(tekst[i]))
nc++;

else if(isdigit(tekst[i]))
ns++;

else if(isspace(tekst[i]))
np++;
i++;
}

printf("\nV nizu = %d crk, %d stevilk in %d presledkov.\n\n", nc, ns, np); 

getchar();
return( 0 ); 
}

  

gorNa vrh


20_Znak_niz_samogl_sogl.cpp:


/*
Iz znakovnega polja tekst poljubne dolzine n, ugotovi koliko vsebuje 
samoglasnikov in koliko soglasnikov. Najprej doloci dolzino znakovnega niza tekst. Za vsak znak ugotovi ali gre za pisni znak. Napisi zanko na tri nacine: for, while in do while zanke.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

short int samoglasnik(char znak);

main(void)
{
	char tekst[199];
	short int i, n = 0, nsa = 0, nso =0;
	tekst[0] = '\0';

	printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
	gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz:\n");
	puts(tekst);

printf("\nRezultat je %d\n", n = strlen(tekst));

	for(i=0; i<n; i++)
	{
		if(isprint(tekst[i]))
			if(samoglasnik(tekst[i]))
				nsa++;
			else //if(soglasnik(tekst[i]))
				nso++;
	}

printf("\n\nV nizu = %d samoglasnikov in %d soglasnikov\n\n", nsa, nso);

getchar();
return 0;
}

short int samoglasnik(char znak)
{
	switch(znak)
	{
		case 'A':
		case 'a':
		case 'E':
		case 'e':
		case 'I':
		case 'i':
		case 'O':
		case 'o':
		case 'U':
		case 'u':
			return( 1 );
			break;

		default:
			return( 0 );
	}
}

  

gorNa vrh


21_Nizi_obratno.cpp:


/*
Napisi programski stavek, ki z zaslona precita poljubno dolgo 
besedilo in ga shrani v polje tekst najvecje mozne doline 80 znakov. 
Nato sestavi zanko, ki prepise vsebino znakovnega niza tekst v polje tsket v obrnjenem vrstnem redu. 
Najprej doloci dejansko dolzino znakovnega niza tekst.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main()
{
	char tekst[80], tsket[80];
	int n=0, i=0;

	printf("\n\nPodaj niz:\n\n");
	gets(tekst);

printf("\n\nPodani niz je:\n\n");
puts(tekst);

n = strlen(tekst);

printf("\n\nDejanska dolzina niza = %d\n", n);

for(i=0; i<n; i++)
	{
	tsket[i]=tekst[(n-1)-i];
	}

	tsket[i]='\0';
	printf("\n\nObrnjeni niz:\n\n");
	puts(tsket);

printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0; 
}

  

gorNa vrh


22_kaj_izpise_program.cpp:


/*
Ugotovi kaj izpise naslednji porgram!
*/

#include <stdio.h>

int main(void)
{
long int m,d,n=0 ;

printf("\n\nPodaj niz:\n\n");
scanf("%ld", &m); 

//vtipkamo: 123456789
while(m>0)
{
d = m % 10;
m /= 10;
n = 10*n + d;
}

printf("\nRezultat je %ld\n\n", n);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return (0); 
}

//Program izpise:

//Podaj niz:
//123456789
//Rezultat je 987654321

  

gorNa vrh


23_Fibonacci_1.cpp:


/*
Fibonnaci stevila tvorijo zanimiv niz, v katerem je vsako stevilo enako vsoti predhodnih dveh stevil. Za Fi velja naslednja splosna enacba:

Fi = Fi-1 + Fi-2

Po definiciji sta prvi dve Fibonacci stevili enaki 1. 
Torej F1 = 1 in F2 = 1.

F3 = F2 + F1 = 1+1 = 2
F4 = F3 + F2 = 2+1 = 3
F5 = F4 + F3 = 3+2 = 5 itd.

Napisi celoten program, ki bo dolocil in izpisal na zaslon niz prvih n Fibonacci stevil. Preizkusi program z vrednostmi n=7, n=11 in n=23.
*/

#include <stdio.h>

main()
{
  int i = 0, n = 0, f[100];

  while(1)
  {  printf("\n\nPodaj stevilo: ");
	  scanf("%d", &n);

	  if(n<=3)
	  break;

	   printf("\n\nPodani niz Fibonacci stevil je:\n1,1, ");
  	  
	  f[0]=1;
	  f[1]=1;
	  for(i=2; i<n; i++)
	  {
		  f[i]= f[i-1]+f[i-2];
		  printf("%d, ", f[i]);
	  }

	  printf("\n\n");
  }
 getchar();
 return( 0 );
}

  

gorNa vrh


23_Fibonacci_2.cpp:


/*
Fibonnaci stevila tvorijo zanimiv niz, v katerem je vsako stevilo enako vsoti predhodnih dveh stevil. Za Fi velja naslednja splosna enacba:

Fi = Fi-1 + Fi-2

Po definiciji sta prvi dve Fibonacci stevili enaki 1. 
Torej F1 = 1 in F2 = 1.

F3 = F2 + F1 = 1+1 = 2
F4 = F3 + F2 = 2+1 = 3
F5 = F4 + F3 = 3+2 = 5 itd.

Napii celoten program, ki bo dolocil in izpisal na zaslon niz prvih n Fibonacci stevil. Preizkusi progran z vrednostmi n=7, n=11 in n=23.
*/

#include <stdio.h>

main(void)
{
 int i = 0, n = 0, f = 0, f_1 = 1, f_2 = 1;
 
printf("\n\nPodaj stevilo: ");
scanf("%d", &n);

printf("\n\nFibonacci za prvih %d stevil:\n1, 1, ", n);

for(i = 1; i < n+1; i++)
{
f = f_1 + f_2;
f_2 = f_1;
f_1 = f;

printf("%d, ", f);
}

printf("\n\n");

getchar();
getchar();
return( 0 );
}

  

gorNa vrh


24_1_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp:


/*
Sestavi ustrezno funkcijo, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak pojavi v izbranem znakovnem nizu. 
Prototip funkcije: int koliko(char niz[], char znak);
Denimo, da v znakovnem nizu "Republika Slovenija" poizvemo, 
kolikokrat se pojavi znak e!
*/

#include <stdio.h>

int koliko(char niz[], char znak);

main()
{
	char tekst[99];
	char zn;
	int n=0;

printf("\nPodaj niz:\n\n");
gets(tekst);

printf("\nPodaj znak: ");
scanf("%c", &zn);

printf("\nPodani niz:\n\n");
puts(tekst);

n=koliko(tekst,zn);

printf("\nvsebuje %d znakov - %c\n\n", n, zn);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return (0);
}

int koliko(char niz[], char znak)
{
int n=0, i=0;

while(niz[i])
{
if(niz[i]==znak)
n++;
i++;
}
return (n);
}

//Podaj niz:
//Republika Slovenija
//Podaj znak:
//e
//Podani niz:
//Republika Slovenija
//
//vsebuje 2 zankov e

  

gorNa vrh


24_2_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp:


/*
Sestavi ustrezno funkcijo, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak pojavi v izbranem znakovnem nizu. 
Prototip funkcije:  int koliko(char niz[], char znak);
Denimo, da v znakovnem nizu "Republika Slovenija" poizvemo, kolikokrat se pojavi znak e!

Resena na drug nacin (direktno, samo znak e !) while zanka. 
*/

#include <stdio.h> 
int koliko(char niz[], char znak);

main()
{
char tekst[]="Republika Slovenija";
char zn;
int n=0;

n=koliko(tekst,zn);

printf("\nVsebuje %d e-ja\n\n", n);
getchar();//dodal
return (0);
}

int koliko(char niz[], char znak)
{
int n=0, i=0;
while(niz[i])
{
if(niz[i]=='e')
n++;
i++;
}

return (n);
}

//Vsebuje 2 e-ja

  

gorNa vrh


24_3_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp:


/*
Sestavi ustrezno funkcijo, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak 
pojavi v izbranem znakovnem nizu. 
Prototip funkcije:  int koliko(char niz[], char znak);
Denimo, da v znakovnem nizu "Republika Slovenija" poizvemo, kolikokrat se pojavi znak e!

Naloga resena z for zanko:
*/

#include <stdio.h>

int koliko(char niz[], char znak);

main()
{
char tekst[]="Republika Slovenija";
char zn;
int n=0;

n=koliko(tekst,zn);
printf("\nVsebuje %d e-ja\n\n", n);

getchar();//dodal
return (0);
}

int koliko(char niz[], char znak)
{
int n=0, i=0;

for(i=0; niz[i]!=NULL; i++)
{
if(niz[i]=='e')
n++;
}
return (n);
}

  

gorNa vrh


24_4_Nizi_kolikokrat_je_znak.cpp:


/*
Sestavi ustrezno funkcijo, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak 
pojavi v izbranem znakovnem nizu. Prototip funkcije:
int koliko(char niz[], char znak);
Denimo, da v znakovnem nizu "Republika Slovenija" poizvemo, 
kolikokrat se pojavi znak e!
Naloga resena z do while zanko:
*/

#include <stdio.h>
int koliko(char niz[], char znak);

main()
{
char tekst[]="Republika Slovenija";
char zn;
int n=0;

n=koliko(tekst,zn);

printf("\nVsebuje %d e-ja\n\n", n);
getchar();//dodal
return (0);
}

int koliko(char niz[], char znak)
{
int n=0, i=0;
do
{
if(niz[i]=='e')
n++;
i++;
}
while(niz[i]);
return (n);
}

  

gorNa vrh


25_Nizi_koliko_presledkov_obrnjeno.cpp:


/*
Napisi program, ki iz zaslona prebere vrstico besedila v ustrezno veliko znakovno polje in ga izpisi na zaslon.
a)Nato z DO WHILE zanko doloci dejansko dolzino znakovnega
 niza do nultega znaka.
b)Z WHILE zanko doloci in izpisi stevilo presledkov, na koncu
 z FOR zanko izpisi besedilo v obrnjenem vrstnem redu.
*/

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
char tekst[199];
short int i,m, n = 0, np = 0;

tekst[0] = '\0';

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz:\n\n");
puts(tekst);

i=0;

do
{
i++;
n++;
}
while(tekst[i] !='\0');

printf("\n\n\nDolzina teksta = %d znakov.", n);
i=0;
	while(i<n)
	{
	if(isspace(tekst[i]))
	np++;
	i++;
	}

printf("\n\n\nV nizu = %hd presledkov.", np);
printf("\n\n\nObrnjen tekst je:\n\n"); //dodal
  
for(m=n-1; m>=0; m--)
  {
	printf("%c", tekst[m]);
  }  	

printf("\n\n");
getchar();//dodal
return( 0 );
}

  

gorNa vrh


26_Nizi_brez_presledkov_obrnjeno.cpp:


/*
Napisi program, ki iz zaslona prebere vrstico besedila v
ustrezno veliko znakovno polje in ga izpisi na zaslon.
a)Nato z WHILE zanko doloci dejansko dolzino znakovnega niza 
 do nultega znaka.
b)Z DO WHILE zanko izpisi na zaslon (znak po znak) celoten znakovni niz brez presledkov, ter hkrati prestej in na koncu izpisi na zaslon stevilo presledkov v znakovnem nizu.
c)Z FOR zanko izpisi na zaslon celoten niz (znak po znak) v obrnjenem vrstnem redu.
*/

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
char tekst[199];
int i=0, n= 0, j=0, m;

printf("Podaj znakovni niz:\n\n");
gets(tekst);

printf("\n\nPodani znakovni niz:\n\n");
puts(tekst);

	while(tekst[i] !='\0')
	{
	i++;
	n++;
	}
	
printf("\n\nDolzina teksta je %d", n);
printf("\n\n");
printf("\nTekst skupaj je:\n\n");//dodal
i=0, j=0;
do
{
	if(tekst[i]==' ')
	j++;
	
	else
	printf("%c", tekst[i]);
	
	i++;
	}
while(i<n);
	
printf("\n\n\nStevilo presledkov je %d",j);
printf("\n\n");
printf("\nTekst obrnjen je:\n\n");//dodal
for(m=n-1; m>=0; --m)
   {
	printf("%c", tekst[m]);
   }

printf("\n");
getchar();//dodal
return( 0 );
}

  

gorNa vrh


27_Nizi_ASCII_za_znak.cpp:


/*
Preberi z zaslona vrstico teksta v ustrezno veliko polje. 
Doloci dejansko dolzino prebranega teksta. 
Nato izpisi na zaslon ASCII vrednost za vsak posamezni znak v nizu.
Napisi zanko na tri mozne nacine.
a) z uporabo while zanke
b) z uporabo do while zanke
c) z uporabo for zanke
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
char tekst[80];
int i=0, dolzina = 0, n;

printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n\n");
gets(tekst);
dolzina=strlen(tekst);

printf("\n\nDolzina znakovnega niza je %d\n\n", dolzina);

while(i<dolzina)
	{
	n=toascii(tekst[i]);;
	i++;
	printf("\nASCII (desetisko) =%d\n",n);
	}
	
	i=0;
  printf("\n\n");//dodal
	do
	{
	n=toascii(tekst[i]);
	i++;
	printf("\nASCII (desetisko) =%d\n",n);
	}
	while(i<dolzina);
	printf("\n\n");//dodal
	for(i=0; i<dolzina; i++)
	{
	n=toascii(tekst[i]);

	printf("\nASCII (desetisko) =%d\n",n);
	}

getchar();//dodal
return (0);
}

  

gorNa vrh


28_Nizi_obratno_brez_presledkov.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku C++ za naslednji problem. 
Preberi z zaslona vrstico teksta v ustrezno veliko znakovno polje. 
Izpisi na zaslon prebrani tekst. 
Doloci ter izpisi na zaslon dejansko dolzino prebranega teksta 
z ustreznim obvestilom. 
Nato izpisi celoten tekst na zaslon v obratnem vrstnem redu 
(od zadaj naprej) in pri tem izpusti vse presledke v tekstu.
*/

#include<stdio.h>

char tekst[100], tsket[100];
int i,k,n;

main(void)
{
printf("\nPodaj besedilo:\n\n");
gets(tekst);

i=0;

while(tekst[i++])
{
 n++;
}

printf("\n\nStevilo znakov v besedilu je %d",n);

k=0;

for(i=n-1;i>=0;i--)
 if(tekst[i]!=' ')
 {
  tsket[k]=tekst[i];
  k++;
 }

 printf("\n\n\nBesedilo obratno brez presledkov je:");
 printf("\n\n%s\n\n", tsket);//prestavil od zgoraj
getchar();//dodal
return (1);
}

  

gorNa vrh


29_Znak_niz_v_male_velike.cpp:


/*
Preberi z zaslona vrstico teksta v ustrezno veliko znakovno polje. Izpisi na zaslon prebrani tekst. Nato zamenjaj vse male crke z ustreznimi velikimi crkami in obratno. 
Upostevaj standardne funkcije isalpha(), islower(), isupper(), tolower() ter touper(). Novo besedilo izpisi na zaslon.
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main(void)
{
	char tekst[199], tekst1[199];
	short int i, n = 199;
	tekst[0] = '\0';

	for(i=0; i<n;i++)
	tekst1[i] = '\0';

	printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
	gets(tekst);

	printf("\n\nPodani znakovni niz:\n");
	puts(tekst);

	printf("\nDolzina niza je %d\n", strlen(tekst));

	for(i=0; i<n; i++)
	{
		if(islower(tekst[i]))
			tekst1[i]=toupper(tekst[i]);
		else
			tekst1[i]=tolower(tekst[i]);
	}

	printf("\nZamenjava crk male->velike, velike->male\n\n");
	puts(tekst1);

	printf("\n\n");

    getchar();
	return 0;
}

  

gorNa vrh


30_Znak_niz_.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku C++ za naslednji problem. Preberi z zaslona vrstico teksta v ustrezno veliko znakovno polje. Izpisi na zaslon prebrano besedilo.
Nato prepisi celoten tekst v neko drugo ustrezno veliko znakovno polje in sicer v obratnem vrstnem redu (od zadaj naprej). Novo besedilo nato izpisi na zaslon najprej v celoti, ter nato se znak po znak, pri cemer med izpisom 
zamenjaj vse presledke v besedilu z vezlajem (znak'-')!
*/

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<ctype.h>
main(void)
{
char tekst[99], tsket[99], tsket1[99];
	int i=0, n=0;
	printf("\nPodaj besedilo:\n");
	gets(tekst);

printf("\nPodano besedilo:\n");
	puts(tekst);
	printf("\n");
n=strlen(tekst);
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		tsket[i]= tekst[(n-1)-i];
	}
	tsket[i]='\0';
printf("%s\n", tsket);
	printf("\n\n");
	for(i=0; i<n; i++)
    {
		if(tsket[i]==' ')
		{
			tsket[i]=toascii('-');
		}
		printf("%c", tsket[i]);
}
	printf("\n\n");
getchar();
return 0;
}

/*
Podaj besedilo:
Danes je sreda po izpitu!
Podano besedilo:
Danes je sreda po izpitu!
!utipzi op aders ej senaD
!utipzi-op-aders-ej-senaD
*/

  

DomovNA MENI « Prejšnja   1   2   3   4   5   Naslednja »


Vi ste   .  obiskovalec te strani.

gorNa vrh


Datum zadnje spremembe: 19.03.2008.       Copyright © 2006-2012 dr.eu.       Vse pravice pridržane.       Valid HTML 4.01 Transitional