PROGRAMSKE KODE 7. stranKode si lahko skopirate in prilepite v beležko ali direktno v prevajalnik. Lahko pa si jih snamete s strani PROGRAMI v zip formatu, skupaj s programi, ki so v exe formatu.

Če v kodah ali programih odkrijete kakšne nepravilnosti, mi prosim to sporočite po e-mailu:  moj e-mail

Seznam kod na tej strani:

61_Izrac_vsote_1_clenov_vsakega_3_od_3_nap.cpp
62_Znak_niz_naslov_h_stev.cpp
63_x.cpp
64_x.cpp
65_Nizi_zdruzevanje_dodajanje.cpp
67_x.cpp
68_Izpis_raznih_spremenljivk.cpp
69_Zapis_funkcijskih_prototipov_spremenljivk.cpp
70_Izpisi_dogajanje_v_funkciji.cpp


61_Izrac_vsote_1_clenov_vsakega_3_od_3_nap.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke za izracun vsote prvih n clenov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da se sesteje samo vsak tretji element polja vrsta, zacensi pri tretjem elementu.
Izpisi tudi vsa stevila, ki so deljiva s 5.
*/

#include <stdio.h>

main(void)
{
int zap[10] = {2,3,5,48,1,2,20,5,10,5};
int i, n=10, vsota=0;

printf("\nVsaki tretji clen zaporedja od tretjega naprej so:\n\n");

for(i=3; i<n; i+=3)
printf("%d ", zap[i]);


 for(i=3; i<n; i+=3)
 vsota += zap[i];

 printf("\n\n\nVsota vseh tretjih clenov zaporeja od tretjega naprej = %d", vsota);


  printf("\n\n\nStevila deljiva s 5 so:\n\n");

	for(i=3; i<n; i+=3)
		if(zap[i]%5 == 0)
		{
	   printf("%d ", zap[i]);
		}

printf("\n\n");
getchar();//dodal
return (0);
}

  

gorNa vrh


62_Znak_niz_naslov_h_stev.cpp:


/*
Podan je znakovni niz, ki vsebuje naslednji znakovni niz: 
static char naslov[]="Jamova 2"; 
Napisi program, ki bo iz podanega polja izlocil ime ulice, ter ga shranil v drugo ustrezno veliko delovno polje. 
Hisno stevilko izloci, ustrezno pretvori v celo vrednost in shrani v kratko celo spremenljivko, denimo stevilka. 
Nato se izpisi dobljeno polja in stevilko na zaslon.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{
static char naslov[]="Jamova 2";
char ulica[7], hs[2];
short int stevilka, i;

for(i=0; i<6; i++)//pri i<7 bi izpisal tudi presledek
{
ulica[i]=naslov[i];
ulica[i+1]='\0';
}

for(i=7; i<=8; i++)
{
hs[i-7] = naslov[i];
stevilka = atoi(hs);
}

printf("\nFGG - oddelek za geodezijo, je na naslovu:");

printf("\n\n\nIme ulice je %s, hisna stevilka pa je %d.", ulica, stevilka);

printf("\n\n");
getchar();
return (0);
}

  

gorNa vrh


63_x.cpp:


/*
Ugotovi in tocno navedi, kaj izpise naslednji program:
*/

#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
int main(void)
{
	short int x=-1, y=1, z=0;
	if(x<=y>=z)
	cout<<"\nx je enak"<<x<<"in je najvecji";
	else
	cout<<"\nx="<<x<<" in ni najvecji";
	if(x>=y<=z)
	cout<<"\nz je enak"<<z<<"in je najvecji";
	else
	cout<<"\nz="<<z<<" in ni najvecji";
	if(x==y==z)
	cout<<"\ny je enak"<<y<<"in ni najvecji";
	else
	cout<<"\ny="<<y<<" in je najvecji";
 getchar();
 return 0;
}

/*
IZPISE:

x je enak -1 in je najvecji
z je enak 0 in je najvecji
y je enak 1 in ni najvecji
*/

  

gorNa vrh


64_x.cpp:


/*
Napisi vse vrednosti, ki jih izpise naslednji program!
*/

#include <stdio.h> //dodal
#include <iostream.h>

main(void) 
{
static int x=0;
	if (x=1)
	cout <<"\nx je enak " <<x<< endl;
		else
		cout <<"\nx ni enak 1\n";
	if (x)
	cout <<"\nx je enak " <<x<< endl;
		else
		cout <<"\nx ni enak 0\n";
if(x=0)
cout <<"\nx je enak 0\n";
	else
	cout <<"\nx ni enak 1 in je "<<x<<endl<<endl;
getchar();
return 0;
}

/*
IZPISE:
x je enak 1
x je enak 1
x ni enak 1 in je 0
*/

  

gorNa vrh


65_Nizi_zdruzevanje_dodajanje.cpp:


/*
Podana so znakovna polja,ki vsebujejo naslednje znakovne nize! 

static char ena[]="Danes",
      dva[]="je",
      tri[]="Petek",
    skupaj[29];
Napisi program, ki vsebine podanih znakovnih nizov (polj)
zdruzi v skupno polje, oziroma jih prepise enega za drugim v ustrezno veliko polje skupaj. 
Premisli tudi o dodajanju presledkov med posamezne nize in
pike na koncu stavka. 
Nato se izpisi dobljeno polje skupaj na zaslon.
*/

#include<stdio.h>
#include <string.h>

main(void)
{
static char ena[] = "Danes", dva[] = "je", tri[] = "Petek", skupaj[29];
strcat(skupaj, ena);
skupaj[5] = ' ';
strcat(skupaj, dva);
skupaj[8] = ' ';
strcat(skupaj, tri);
skupaj[14] = '.';
printf("\n%s \n\n", skupaj);
getchar();//dodal
return (0);
}

  

gorNa vrh


67_x.cpp:


/*
Ugotovi in tocno navedi, kaj izpise naslednji program:
*/

#include <stdio.h>

main (void) 
{
short int x=-1, y=1, z=0;
if(x <= y >=z)
printf("\nx je enak %2d in je najvecji!", x);
else
printf("\nx=+2d in ni najvecji!", x);
getchar();
}

/*
IZPISE:
x je enak -1 in je najvecji!
*/

  

gorNa vrh


68_Izpis_raznih_spremenljivk.cpp:


/*
C program vsebuje naslednje programske stavke s specifikacijo spremenljivk: 
*/

#include<stdio.h> //dodal

char znak = 'B'; //dodal = in stevilke
int cela = 12; //dodal
unsigned int absol = 2331; //dodal
short int kratka = 4; //dodal
float realna = 1.234567; //dodal
long int dolga = 987654321; //dodal
double dvojna = 987654321.987654321; //dodal

Napisi primerne printf stavke, ki bodo omogocili izpis vrednosti za
vse prikazane spremenljivke, katerih kombinacije so podane v naslednji obliki: 

main() //dodal
{   //dodal
//a)cela, znak, realna 
printf("\n %d  %c  %f", cela, znak, realna);

//b)(kratka + dolga), dvojna 
printf("\n\n%ld  %lf", (kratka), dvojna);

//c)dolga, absol in kratka 
printf("\n\n%ld  %u  %d", dolga, absol, kratka);

//d)sqrt(dvojna), (realna*2) 
printf("\n\n%lf  %f", sqrt(dvojna), (realna*2));

//e)cela in kratka z minimalno sirino 5 mest za vsako spremenljivko 
printf("\n\n%5d  %5d\n", cela, kratka);

getchar();//dodal
return(0); //dodal
}     //dodal

  

gorNa vrh


69_Zapis_funkcijskih_prototipov_spremenljivk.cpp:


/*
Napisi ustrezne specifikacijske stavke v jeziku C za naslednje opisane primere:

a)definiraj spremenljivko tipa float, 
 kazalec na podatkovni tip double in kazalec na tip float, 
 v katerega ob navedbi nastavi tudi naslov ze opredeljene realne spremenljivke

float a; 
double *kazalec; 
float *kazalec1=&realna;

b)deklariraj funkcijski prototip za funkcijo, ki ima dva argumenta tipa int in vrne kazalec na podatkovni tip short int.

 short int*funkcija(int arg1, int arg2) 
 { }

c)deklariraj funkcijski prototip za funkcijo, ki ima dva argumenta kot kazalec na tip float in int, ter vrne podatkovni tip double. 

 double funkcija(float*arg3, int*arg4);
*/

  

gorNa vrh


70_Izpisi_dogajanje_v_funkciji.cpp:


/*
Izgled C programa prikazuje naslednji izpis:
*/

#include<stdio.h>

int *maksim(int[], int, int*);

main(void) 
{
static int celo[]={10, 70, 80, 60, 40, 20, 50, 90, 30};
int *kazalec, maks, n=sizeof(celo)/sizeof(int);
	 kazalec=maksim(celo, n, &maks);

printf("\nMaksimum je %2d, oziroma je %2d\n", *kazalec, maks);

getchar();//dodal
return 0;

} 

int *maksim(int polje[], int stevilo, int *maks) 
{
	 int i, max=0, i_max;
	 for(i=0; i<stevilo; i++)
		 if(*(polje+i)>max)
		 {
		 max=polje[i];
		 i_max=i;
		 }
		 *maks=max;
		 return( polje+i_max);
}

/*
a)katere vrste formalnih argumetnov ima funkcija maksim() in
 kaksno vrednost vrne?

Formalni argumetni so: int[], int, int*
vrne vrednost int. 


b)katere stvarne argumente (pomen) se posreduje funkciji
 maksim() ob klicu ? 

makism=(celo, n, &maks) 


c)kateri podatki se vrnejo iz funkcije maksim() in na kaksen
 nacin? 

Doloci najvecje stevilo v celem polju in poisce maksimalen element. 


d)Kaksen je namen for zanke v funkciji maksim()? 

Pove, naj pretece celo polje (vse elemente v polju) 


e)Katere vrednosti izpsie funkcija printf()? 

Maksimum je 90, oziroma je 90.
*/

  

DomovNA MENI             « Prejšnja   6   7                     


Vi ste   .  obiskovalec te strani.

gorNa vrh


Datum zadnje spremembe: 19.03.2008.       Copyright © 2006-2012 dr.eu.       Vse pravice pridržane.       Valid HTML 4.01 Transitional